⊍⊍ ლ(◉◡◉ლ)ᵵ Ⴋᵵ Ⴋ ढए२

( ՞ਊ ՞)२२…

(ઉ ఠాఎఠా)

ળઋㄧაა

⊍⊍ ٩(♥ε♥ )۶મए२

౬Ѫѭ ढఒほ゜ળっ२ㄑਡ

(൬ఠాఎఠా)൬

(๏ĉ๏)ढ ゕ ढ ❤

(๏ċ๏)

(ªċª)エエェェ

(◉ċ◉)

Σ(ŐċŐ)

p( Ò ‸ Ó)q 

(ఠםֿఠ)

(ტ‿ტ)ஸ?

ਿ☻ੀ

☻ำ

☻ং

☻ી

િ☻

☻ૈ

☻ృ

☻๋

☻์

☻້

༾☻༿

☻ོ

☻྇

☹ྀ

☹ै

༼ ࿂࿉ੇ࿂ ༽

(๑ඕัᴗඕั๑)

*:・✧⃛(ཽ๑ඕัᴗඕั๑)✧⃛*:・

(๑ඹัలඹั๑)✩

(๑ඹัᴗඹั๑)ෆ

Σ(๑ඹั◒ඹั๑)

。゚٩(ඹ﹏ඹ)۶゚。✰

(๑මัᴗමั๑)

(๑මั‸මั๑)

(๑මัᴗමั๑)” ੭ੇஸ❤

(๑මัםֿමั๑)

(๑මัᴗමั๑)◞ ̑̑

❤⃛*:・꒰ ૢඹ௰ ૢඹ✿꒱

꒰๑´ඹ.̫ ඹ `๑꒱

٩꒰*ඹ◒ඹ*꒱۶ෆ͙⃛

⇪꒰ू´ඹ௰ूඹ `꒱⇪

꒰◍ඹ౪ඹ◍꒱۶✧˖°

꒰๑͒ ुඹꇵ͒ඹ`๑͒꒱

꒰ू๑͒ඹ௰ूඹ๑͒꒱

꒰⌯͒ඹ ·̫ ඹ⌯͒꒱

꒰*ඹ௰ඹૢ꒱

꒰ ૢඹั◡ඹั ॢ✩꒱

٩꒰๑ඹ▿ඹ ॢ̩꒱

꒰๑͒ඹ௰ඹ๑͒꒱♡ℒℴѵℯ*¨*• ❤

٩꒰๑ඹ౪ඹ꒱۶♥

(●මᴗමσ)σணღ*

(ම̀ᴗම́)و ̑̑̑ෆ

(•̀ᴗ•́)൬༉

(ര̀ᴗര́)و ̑̑

ණ⃛(๑രัᴗരั๑)” メモメモ

(•̀෴•́)و ̑̑༉

(๑࿉⍢࿉๑)

( ͒ ඉ .̫ ඉ ͒)

˛˛(๑ּగ˞ּగ๑) ̉ ̉

˛˛( ͒ ඉ .̼ ඉ ͒) ̉ ̉

˛˛꒰ ૢඉ௰ ૢඉ❤꒱ ̉ ̉

ര.༵ര

ര.ੁര ಇ

(ू ͒•‧̫•ू⑅ ͒)

ණ⃛(ᵒ͈̑ᴗ̂ᵒ͈̑ )” カキカキ

=͟͟͞͞ ⌨`ワ°)・;'.、バキィッ

(ര̀⍨ര́)و ̑̑༉

(´⚈͒௰⚈͒ ๑`)

(ര̀⍨ര́)و ̑̑༉ լਕ ̏੭ჯ ૅੁ~ɭ ɿ❢❢

૮(•ච࿈ච•)ა✩⃛˖°

(•ꆤ౪ꆤ•)

૮(•⚈͒࿄⚈͒•)ა

૮(༎ྃ⌑༎ྃ)ა

*:・✧⃛(ཽ๑ඕัළඕั๑)✧⃛*:・

૮(•⚈͒৺⚈͒•)ა

૮(༎໊ཅ༎໊)ა ̉ ̉ ৴ડેʅ੭༛

(๑ּగ⌄ּగ๑)

૮(꒦ິཅ꒦ິ)ა

૮(༎ิ࿄༎ิ)ა

˛˛૮( ꒦ິ࿄꒦ີ)ა ̉ ̉ ৴ડેʅʓ৴ડેʅʓ

(༎໊࿄༎໊)༺ 呪༘ うৣ

(•චළච•)ନ あらっ?

(༎ຶ⌑༎ຶ)

٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶

(•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ)

( ͒ ́ඉ .̫ ඉ ̀ ͒)

(⋆ꆤ⌄ꆤ⋆)

٩(ै ̀ ๔ิ ́ )۶༴ ⁼³₌₃

(༎ຶ࿄༎ຶ)

૮( ꒦ິ࿄꒦ີ)ა

(•ꆤ౪ꆤ•)≺৴ડેʅ৴ડેʅ৴ડેʅ

˛˛૮( ꒦ິ౪꒦ີ)ა ̉ ̉ ৴ડેʅʓ৴ડેʅʓ

꒰ ૢඉ⌑ ૢඉ☯꒱

૮( ꒦ິ⍣꒦ີ)ა

(•̀⌄•́)

(⋆ꆤ⌄ꆤ⋆)

(⌑̀⋄⌑́)۶✧

(•ૢꆤ௰ꆤ•ૢ)

⚯॒

⚯ੁ

⚀⚁⚂⚃⚄⚅

♳♴♵♶♷♸♹

⚏⚏⚏⚏⚏⚏⚏⚏⚏⚏⚏⚏

(ּగȏּగ)

٩(⚙ȏ⚙)۶ ⚡

⚠(⚙םֿ⚙)⚠

(⚕ຶםֿ⚕ຶ)

⚘(•ꆤ♺ꆤ•)⚘

(͒⚙⚇༵⚙)͒

(͒⚈ै⚇༵⚈ै)͒

(•⚗ั౪⚗ั•)

(•⚗৺⚗•)

⁎⚈ैة⚈ैૢ⁎

(⁎ૢ⚈ै೧⚈ै⁎ૢ)

(⁎⚈ै꒶̮⚈ै⁎⚑)⚐╒ⅰᵍһ৳ǁ͚ 

(⁎⚈ैꇴ⚈ै⁎⚑)⚐╒ⅰᵍһ৳ǁ͚

(⋆ꆤ⋄ꆤ⋆)

(•̀⋄•́)

(⌬̀⌄⌬́)

(•̀⍣•́)

٩꒰*ඉ⍣ඉ*꒱۶

(๑꒦ິ ̼ ꒦ິ๑)

(༎ຶ༕༎ຶ)

૮(•꒦ິਨ꒦ິ•)ა

૮(•ઉ࿄ઉ•)ა

૮(༓༙࿄༓༙)ა

૮(•༈࿄༈•)ა

૮(•ꆤཅꆤ•)ა

૮(•ꆤ࿈ꆤ•)ა

૮(•⚈͒࿈⚈͒•)ა

૮(༎໊ඏ༎໊)ა

(•ૢ⌚౪⌚•)ૢ

(•̀⍩•́)و ̑̑

( ꒦ິ.̫꒦ີ)

( ͒๑㉾ܫ㉾๑ ͒)

૮(༎໊ඏ༎໊)ა

૮(꒦ྃ⌑꒦ྃ)ა

૮(༎ິཅ༎ິ)ა

ଽ ฅ૮( ꒪ꈊ꒪)აฅ

૮(⋆❛ہ❛⋆)ა

૮(ੱ௰ੱ ⋆)ა

૮(ੱꀧੱ ⋆)ა

૮( ꒪ꀧ꒪)ა

ଽ ૮( ꉺꀧꉺ )ა

૮( ꆤ◞◟ꆤ )ა

=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞ฅ૮( ๑'ꇴ'๑)აฅ。*゚✧

૮(ㅍ◞◟ㅍ)ა

ଽ ฅ૮( ꒪〰꒪)აฅ

ଽ ૮( ⁰▱๋⁰ )ა

૮( ¯͒▱¯͒ )ა

ꉂ ฅ૮( ๑'ꇴ'๑)აฅ。*゚✧

✘.༵✘

(˵¯͒௰¯͒˵)

(˵¯͒ꇴ¯͒˵)

(˵¯͒⌢͗¯͒˵) ৴ડેʅ੭ੇƕ༛

˛˛૧(˵¯͒ꇴ¯͒˵) Ⴛ̅̀~ɭ ɿ

˛˛૧(˵¯͒▱¯͒˵) Ⴛ̅̀~ɭ ɿ

˛˛౸(˵¯͒৺¯͒˵)౨” ♪ ਭ̏ƕਭ̏ƕ♬

˛˛ꉂ ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨” ʖˋƕʖˋƕʓ~✩⃛˖°

(˵¯͒࿄¯͒˵)

(˵¯͒⌄¯͒˵)

(˵¯͒〰¯͒˵)

(˵¯͒ཅ¯͒˵) ‹ਭ

(˵¯͒౪¯͒˵) ੭ੇ৴ડેং৴ડેং”

(˵¯͒ළ¯͒˵)

(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

౿'' ა

ಲ'' ა

౿'' ও

ಲ'' ও

ಲ''ྉও

ং'' ა

౿'' ა❣

౿'' ა ✧

(⌯꒪͒ ૢ࿄ ૢ꒪͒)

ꉂ (⌯꒪͒ ૢꇴ ૢ꒪͒)。*゚✧

(⌯꒪͒ั ૢ⌄ ૢ꒪͒ั)

(⌯꒪͒ ૢ〰 ૢ꒪͒)

(⌯꒪͒ ૢཅ ૢ꒪͒)。*゚✧

(⌯꒪͒ ૢ౪ ૢ꒪͒)

(⌯꒪͒ ૢ◞◟ ૢ꒪͒)

૮( ᵒ̌ૢ௰ᵒ̌ૢ )ა

૮( ᵒ̌ૢཪᵒ̌ૢ )ა

૮( ᵒ̌ૢ࿄ᵒ̌ૢ )ა

ꉂ ૮( ᵒ̌ૢꇴᵒ̌ૢ )ა。*゚✧

૮( ᵒ̌ૢ⌄ᵒ̌ૢ )ა

૮( ᵒ̌ૢ〰ᵒ̌ૢ )ა

૮( ᵒ̌ૢཅᵒ̌ૢ )ა

૮( ᵒ̌ૢ౪ᵒ̌ૢ )ა

૮( ᵒ̌ัૢ▱ᵒ̌ัૢ )ა

૮( ᵒ̌ૢ⌑ᵒ̌ૢ )ა

૮( ᵒ̌ૢہ ᵒ̌ૢ )ა

૮( ᵒ̌ૢ ◞◟ ᵒ̌ૢ )ა

૮( ❛▱๋❛ )ა

૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა

੯''ړ ও͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞

੯''ړ ა͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞

੯''ړ ूूა͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞

੯''ཻړ ა͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞

৫(''ړ৫)˒˒˒˒

(˵¯͒ ཪ¯͒˵)

(˵¯͒ འ¯͒˵)

(˵¯͒ བ¯͒˵)

৵(˵¯͒௰¯͒˵)๖

૮(''ړ ა)͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞

ം('' ړ ა)͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞

૮( '▱๋' )ა

૮( ´⁰▱๋⁰` )ა

૮( ¯͒▱๋¯͒ )ა

(๑꒪̇⌄꒪̇๑)

(⌯꒪͒ ◞◟ ꒪͒)㍗༘?

(๑ ꒪̇ꌂ̇꒪̇๑)

(⌯꒪͒ ꌂ̇ ꒪͒)

(⌯꒪͒ .̼ ꒪͒)

(⌯⚈ै〰̇⚈ै)

(⌯⚈ैꇴ̇⚈ै)

(⌯⚈ै೧̇⚈ै)

(ʾ̌ˆʿ̌)pͪoͣnͬpͣoͥnͭpͣa͡inͥ

=͟͟͞͞(۶ૈ ᵒ̌ ๔ิ ᵒ̌ )۶ૈ ⁼³₌₃

=͟͟͞͞(۶ૈ ˃̣̣̣̣̣̣ ๔ิ˂̣̣̣̣̣̣ )۶ૈ

℺ຶྈ”

℺ຶྈং”

℺ຶིྈ”

ਿ℺ຶྈ”

℺ຶཽྈ”

િ℺ຶྈ”

(۶ૈ ۜ ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )۶ૈ=͟͟͞͞ ⌨ ビュッ

(❛⍸❛)

(ੱ⍸ੱ)

(ꆤ⍸ꆤ)

('⍸')

(ꉺ⍸ꉺ)

(⁰⍸⁰)

(ᵒ̌⍸ᵒ̌)

(꒦ິ⍸꒦ິ)

(ʾ̌⍸ʿ̌)

厸…

ɭ ɿ兯冫❤⃛

夕"乄~❤⃛

夕"~乄❤⃛

㝳冫卜﹖

Ⱡ~❤⃛

(*ꀛꀦꀛ*)

(⋆ꉺ꒵ꉺ⋆)

(*꒩꒷꒩*)厸…

ꀯ(*ꑒꑘꑒ*) 㝳冫卜﹖

(*ꏿꌶꏿ*)

(*'ꉤ'*)

(*ꀼꁞꀼ*)厸…

꼮(*ꅔꃪꅔ*)꼮

ガタꄬ(ꍘꄱꆯꄱꍘ)ꄬガタ

(*ꃪꈲꃪ*)Ⱡ~❤⃛

(๑'ꆚ'๑)夕"~乄❤⃛

(⋆ꁏہꁏ⋆)

(*ꈍ꒳ꈍ*)

(*ꈍ꒵ꈍ*)

(*ꈍ꒙ꈍ*)

ꀨଽ(ꍘꍱꆯꍱꍘ)ꀨ

(*ꋁᴈꋁ*)厸…

ꊤꐑ(*ꐌ꒵ꐌ *ꐐ)ꊤ˒˒˒˒

⅀ (* ꏱ ๔ิꏱ*)

ꋧ(⋆ꊘꇶꊘ⋆)

(*ꄱͦ︺ꄱͦ*)

(*꒩̐﹀꒩̐*)

(*꒪̊﹆꒪̊*)

ꐑ(*ꐌ﹋ꐌꐐ*)

(⋆꒪̇﹅꒪̇⋆)

(﹡ꆺꊩꆺ﹡)

( ꈨຶꎁꈨຶ )

(⋆ꑙꈲꑙ⋆) フアァ…

(๑ꂧ⺫ꂧ๑)ꍸ!

(*❛⸝❛*)Ⱡ~❤⃛

(*ꄱͦ⸋ꄱͦ*)

(*ꈨຶ訁ꈨຶ*)

(๑❛ꇳ❛๑)

(๑ꆨ৺ꉺ๑)

(๑❛ꆚ❛๑)

૮(ꂔꀦꂔ)ა

૮(ꂧꁞꂧ)ა

૮(ꆚꁝꆚ)ა

૮(ꈔꈊꈔ)ა

૮(ꎽꈸꎽ)ა

૮(ꎿຶ꒫ꎿຶ)ა

૮(•̀ꐧ•́)ა

ꊞ૮(ꀏ꒳ꀏ)აꊞ

૮(ꆪ꒳ꆪ)ა

૮(ꂧ⺫ꂧ)ა

(ꃔ)

(ꃓ)

(ꃋ)

(₊ꀕ̠₊)

(₊ꀕ̫₊)

(₊ꀕ̭₊)

(₊ꀕ͙₊)

˛˛㓏 パタパタ

ꄥꄬꄥꄬꄥꄬꄥꄬꄥꄬꄥ

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ꍈ。*ꍈ゚ꍈ。*ꍈ゚ꍈ。*ꍈ゚ꍈ。*ꍈ゚ꍈ。*ꍈ゚ꍈ。*ꍈ゚

૮(꒦໊ཅ꒦໊)ა ̉ ̉ ৴ડેʅ੭༛

꒰•꒡꒳꒡꒱ɷ✧⃛*:・*。⋆ オネガイ…

ꐑ(*ꐌ◡ꐌꐐ*)࿐࿔࿓

ꐑ(*ꐌ〰ꐌꐐ*)࿐࿔࿓

(•න⸓න•)

(•න᷅⸓න᷄•)

(•න᷆⸓න᷇•)

(⁙නₔන⁙)

(⁛න↭න⁛)

(•න⌓න•)

໒(•න꒶̫න•)७

໒(•න꒶̬න•)७

໒(•න꒶̭න•)७

໒(•න꒶̯න•)७

໒(•න꒶̮න•)७

໒(•න꒶̰න•)७

໒(•න꒶̹න•)७

໒(•න꒶̺න•)७

໒(•න꒶̻න•)७

໒(•න꒶̼න•)७

໒(•න꒶͉න•)७

(•න⍚න•)

(•න⍙න•)

(•න⍱න•)

⣠⠿(⇈ ꎁ ⇈)⠿⣄

⣠⠿(ꄬຶ ꎁ ꄬຶ)⠿⣄ꂚ!

⣠⠿(ꊞືꂶꊞຶ)⠿⣄ꂚ!

↜(͛ ꒪͒৫͏̈́꒪͒)͛⌰ƱʊƱƱʬ

⊍⊍㐠

(*Ȋ৺Ȋ*)

꒭꒱꒹꒟✩⃛

ꁖՇꁖՇ~✧⃛

ꁖʓ╵᷅ժ ̀꒭~

ਭꌧʈ ̵̱"꒭❤⃛

ꀤ~ꀮ✧⃛

*:・*(•︠⌔︡•)*:・* ほゎ~…

(ꃔ)

ꀡꂚ❣(•̀▱๋•́)⁼³₌₃

(¦ꃩ[▓▓]

(¦3ꇤ[▓▓]

(⠟ ꏱ ๔ੇꏱ) ねえさーん

ꋧ(⋆ʾꇶʿ⋆)

ꋧ(⋆ᵒ̌ꇶᵒ̌⋆)

(*ꑒꆯꑒ*)冫龴~✩⃛

(⌯꒪͒ ૢ↭ ૢ꒪͒) ৴ડેʅ゚꒟꒟✩⃛

(۶ꀻꎁꀻ )۶ꌧ"兯~

⅀⋆✩(ꀻꎁꀻ )夕"乄~❢⃛

(•︠⌔︡•) ਭꌧʈ ̵̱"꒭❤⃛

(۶* 'ꆚ')۶" ꁖՇꁖՇ~✧⃛

(ꈨຶꎁꈨຶ)۶" ꁖʓ╵᷅ժ ̀꒭~

✩⃛~✺◟(๑ꆨ৺ꉺ๑)◞✺ ꀤ~ꀮ✧⃛

(*ुම̤ᴗම̤*ू)꒭꒱꒹꒟✩⃛

ꀯ(⑈ꑒ᷅⺫ꑒ᷄) キッ

(⌯ ͒︠ૢ. ︡ૢ ͒)ɭ ɿ兯冫❤⃛

(¦ꀦ[▓▓]

(¦ꀝ[▓▓]

(¦ꀓ[▓▓]

(ꂇ[▓▓]

(¦ꃆ[▓▓]

(¦ꃎ[▓▓]

(¦ꄰ[▓▓]

(¦3ꇻ[▓▓] 寝る時も紳士でありたい…

(¦ꎌ[▓▓]

(¦ꒉ[▓▓]

ꀯ(‴ꑒ᷅⺫ꑒ᷄) キッ⚡

✩⃛˞(๑ꆨ৺ꉺ๑)

⚆ꆚ⚆

ꆤѷꆤ

ꂶѷꂶ

ꀼѷꀼ

≛ỚიỚ≛

•ḷ•

•ḻ•

•ḽ•

ꉺѷꉺ

ꏿѧꏿ

*ꌶѧꌶ*

ꎆꎛ"ꎆꎛ"

૮(ꂧ᷆⺫ꂧ᷇)ა=͟͟͞͞ꊞ ガラッ

૮(ꂧ᷆⺫ꂧ᷇)ა

(۶ꈨຶꎁꈨຶ )۶ʸᵉᵃʰᵎ

ꉂꆭ(☼⃝◞⊖◟☼⃝ ) カッ!

ʎɹɹoS ʎɹɹos'ɥO ˛˛ƪ(☸⃝ ꆚ ☸⃝ *)

˛˛ƪ(⌾⃝ ౪ ⌾⃝ ๑)و ̉ ̉ ৴ડેʅʖˋ৴ડેʅʖˋ

(ˇ⚈⃝ 〰 ⚈⃝๑ˇ)

੭່Խ×2ෆ˛˛(◕⃝ ◞◟ ◕⃝ *)

˛˛☏ ̉ ̉⚡ ジリリリ~ンッ

(ꃔ)۶"㌰㌰

(๑ゝᴗම๑) ৷ਕკ~ෆ

(๑ゝᴗꉺ๑)

(๑ꆨڡꉺ๑)

(๑මڡම๑)

(๑ʾڡʿ๑)

(ⓥꇳⓥ*)

(๑☆⃝ڡ☆⃝๑) Ⴛ̅̀ɭ ɿ Ɩ ƺ ੭ੇ❤

(⊛⃝ ◞౪◟ ⊛⃝ *) ﹤"৴ડેʅ৴ડેʅ❤

✽⃝⋆✽⃝⋆✽⃝⋆✽⃝⋆✽⃝⋆✽⃝⋆✽⃝⋆✽⃝⋆

=͟͟͞͞ (¦ꃩ[▓▓]

ଘ(* Ꮻ࿆ᏊᏫ࿆*)

⁄⁄ ⁄ ⁄⁄⁄ ⁄⁄( ꈨຶꎁꈨຶ)⁄⁄ ⁄ ⁄⁄⁄ ⁄⁄

(⋆ʾ ˙̫̮ ʿ⋆)

৷ਕკ~ෆ⃛ƪ(΄◞ิ ˙̫̮ ◟ิ‵)ʃ

٩(๑❛ʚ❛๑)۶ ̉ ̉

(* ᏯꇳᏯ)ꋧ

( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

(*ꅔ ˙̫̮ ꅔ*)

૮(*ꆤ ˙̫̮ ꆤ*)ა

(˵¯͒ ˙̫̮ ¯͒˵)

(•⚗ ˙̫̮ ⚗•)

(•ꆤ ˙̫̮ ꆤ•)

૮(•⚈͒ ˙̫̮ ⚈͒•)ა

૮(༎໊ ˚̫̮ ༎໊)ა ̉ ̉ ৴ડેʅ੭༛

૮(꒦ິ ˙̫̮ ꒦ິ)ა

૮(༎ิ ˙̫̮ ༎ิ)ა

˛˛૮( ꒦ິ ˙̫̮ ꒦ີ)ა ̉ ̉৴ડેʅʓ৴ડેʅʓ

( ͒ ́ඉ ˙̫̮ ඉ ̀ ͒)

(•ૢꆤ ˙̫̮ ꆤ•ૢ)

❤⃛*:・꒰ ૢඹ ˙̫̮ ૢඹ✿꒱

(๑මั ˙̫̮ මั๑)

◉⃝ ˙̫̮ ◉⃝

⌓⃘ ˳̫̬ ⌓⃘

( ⌒⃘ ◞ ˙̫̮ ◟ ⌒⃘ )

( ⌒⃘ ◞౩◟ ⌒⃘ )

( ⌒⃘ ◞౪◟ ⌒⃘ )

( ⌒⃘ ◞ധ◟ ⌒⃘ )

( ⌒⃘ ◞↭◟ ⌒⃘ )

( ⌒⃘ ◞⌓◟ ⌒⃘ )

( ⌒⃘ ◞⚇⃘◟ ⌒⃘ ) へえ…

◎⃝⃘⃜ ਊ ◎⃝⃘⃜

▭⃘ ப̲ ▭⃘

▻⃘ ௭ ◅⃘

Ꮿ ౪ Ꮿ

ಶ˰ಶ

( ⌒⃘ ◞◟ ⌒⃘ )

( ⌒⃘ ◞⚇⃘◟ ⌒⃘ )

( ⌒⃘ཽ⃜ ◞ළ̆◟ ⌒⃘ཽ⃜ ) Շ"ਭ꒭ね~❤⃛

( ⓞ⃘ ⺫ ⓞ⃘۶)۶ ੭ྀ

☾⃘☾⃘㐠

☋⃘

✚⃟✚⃟✚⃟✚⃟✚⃟✚⃟✚⃟✚⃟

✥⃟✥⃟✥⃟✥⃟✥⃟✥⃟✥⃟✥⃟

✣⃟✣⃟✣⃟✣⃟✣⃟✣⃟✣⃟✣⃟

✢⃟✢⃟✢⃟✢⃟✢⃟✢⃟✢⃟✢⃟

❋⃟❋⃟❋⃟❋⃟❋⃟❋⃟❋⃟❋⃟

❖⃟❖⃟❖⃟❖⃟❖⃟❖⃟❖⃟❖⃟

ଘ(* ຫ࿆ꈲຫ࿆*)

( ⌒⃘ ◞⊖◟ ⌒⃘ ) 何すか…?

( ⌒⃘ ◞⊖◟ ⌒⃘ ) 俺興味ないんで…

૮( ⌒⃘ ◞⊖◟ ⌒⃘ )ა

( ↂ⃝✧⃟ོↂ⃝ )

( ◎⃝✦⃟ོ◎⃝ )

( ◕⃝ ⌣⃘ ◕⃝*) チラッ

( ◎⃝⍥⃘◎⃝ )

( ˙☌⃘ . )

˘ ∽⃝ ˘

( ⚈⃝ ◞ ˙̫̮ ◟ ⚈⃝ )

( ꂧ᷆ ◞ ˙̫̮ ◟ ꂧ᷇ )

( ꒪͒ ◞ ˙̫̮ ◟ ꒪͒ )

( ꂧ᷆ ◞ ˙̼̮ ◟ ꂧ᷇ )

( ꂧ᷆ ◞ ˑ̼̬ ◟ ꂧ᷇ )

( ꒪͒ ◞ ˑ̫̮ ◟ ꒪͒ )

⚈͡ ˒̫̮ ⚈͡

⚈้̤͡ ˌ̫̮ ⚈้̤͡

⚈๊͈͡ ˌ̫̮ ⚈๊͈͡

⚈͡์͈ ˒̫̮ ⚈͡์͈

⚈້͈͡ ˌ̫̮ ⚈້͈͡

⚈࿆᷀͡ ˌ̫̮ ⚈࿆᷁͡

⚈້͈͡ ⸒̫̮ ⚈້͈͡

⚈້͈͡ ˴̫̮ ⚈້͈͡

⚈້͈͡ ˴̼̮ ⚈້͈͡

⚈້͈͡ ⸒̼̮ ⚈້͈͡

⚈້͈͡ ·̼̮ ⚈້͈͡

ī˓˲ī

ìɩ̼̮í

ì˛̲̮í

ì˓ˬí

ì˓˽í

ì˓ˎí

ì˓˷í

ì˓˰í

ĭ˓˾ĭ

ī˓˳ī

î˓˳î

î˓˽î

î˓ˎî

ʻ ཅ̮ ʻ

⁎ళ ·̼̮ ళ⁎

ತ ൧͑ ತ

ಶ ˴̫̮ ಶ

⁎മ ·̼̮ മ⁎

ര ཅ̮ ര

อ ·̼̮ อ

⁎ฮ ·̼̮ ฮ⁎

⁎ཁ ˴̫̮ ཁ⁎

ཁ ·̼̮ ག

༶ớ ˴̫̮ ớ༶

❛ ·̼̮ ❛

Ỡ ཅ̮ Ỡ

⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙

⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚⁙͙⁚͚͙̊ͦ⁙͙⁚⁙͙

⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙

⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚⁙͙⁚͚̥̥̈ͦ⁙͙⁚⁙͙

′◡ु‵

⋆›◡ु‹⋆

՚◡ु͐՚

ʻ◡ु͐ॕ

⋆′◡ु͐‵⋆

⁰◡ु͐⁰

❛◡ु͐❛

⸄◡ु͐⸅

⁎ళ ˈ̥̮ ళ⁎ ະ"༮~ƕ ੭ྀ

꒪̆౪̮꒪̆ Ⱶ"ב⁊⁊✧⃛

꒪̆ὅ̮꒪̆ Ʊʑ̀ ~ ੭ྀ

꒪່౪̮꒪່ Ʊʑ̀ ~ ੭ྀ

꒪̔⌔̫꒪̕

꒪̛ʿ̥̮꒪̛

꒪̆౪̮꒪̆

꒪ͦᴗ̵꒪ͦ

⊍͝ ⸓̮ ⊍͝

ಕ ⌔̫ ಕ

ತ ⌔̫ ತ

ರ ౪̮ ರ

൳ ѧ̈ ൳

ර ⌔̫ ර

๏ ⌔̮ ๏

૮(⌯❛ ⌔̫ ❛⌯)ა

૮(⋆̤❛ ⌔̫ ❛⋆̤)ა

૮(˳❛ ⌔̫ ❛˳)ა

(ᵕ˳❛ ⌔̫ ❛˳ᵕ)

(⸄˳❛ ⌔̫ ❛˳⸅)

⸔(˳❛ ⌔̫ ❛˳)⸕

૮(⁎❛ ˚̫ ❛⁎)ა

(⁎❛ ꒩ુ ❛⁎)

(⁎❛́ ꒩ુ ❛́⁎)

ჯႵ~ ⋆̤꒡ ˈ̥̮ ꒡⋆̤ სՇ სՇ❤

❛ ੲ̆ ❛

૮( ᵒ̌ૢ௰ᵒ̌ૢ )ა ੭ྀ

⁝૮( ᵒ̌ૢ௰ᵒ̌ૢଂ )ა⁝ ৴ડેংʓ ৴ડેংʓ

૮(⑉ᵒ̌ૢ௰ᵒ̌ૢ⑉)ა Ⱶ"ǂⱵ"ǂ.⁎⁕

⍣́*⋰͙⋰⋆ *⋰͙⋰⋆ ∗ ̋⋰

( ູ✷⃝᷁◞ ⺫ູ ◟✷⃝᷁) ǂ"ǂ"ǂ"

⁽͑ ˚̀˙̭˚́⁾̉ˀ̧˒˒⁼³

⁽͑˒˚̀˙̭˚́˓⁾̉

ˁ⁽͑ ˚̀˙̭˚́ ⁾̉ˀ ⁼³

⁽͑˵˚̀˙̭˚́˵⁾̉

⁽͑˙˚̀˙̭˚́˙⁾̉

⁽͑ʺ˚̀˙̭˚́ʺ⁾̉

⁽͑ʺˊ˙̫ˋʺ⁾̉

⁽͑ʺ˚̀˙̪̺˚́ʺ⁾̉ ˃͐

⁽͑˙˚́˙̭˚̀˙⁾̉

⁽͑˙˚̣̣̣̣́˙̭˚̣̣̣̣̀˙⁾̉

⁽͑˙˟́˙̭˟̀˙⁾̉

⁽͑˙ʾ́˙̭ʿ̀˙⁾̉

⁽͑˙ˇ̀˙̭ˇ́˙⁾̉

⁽͑˙ˆ˙̫ˆ˙⁾̉

⁽͑˙˚̌˙̭˚̌˙⁾̉

⁽˃̌˞˂̌°⁾

⁽˚̀˘˚́⁼⁾

⁽˙̄˟˙̄⁾

⁽ˈ̂ʷˈ̂·⁾

⁽ˊʷˋ⁼⁾

⁽˚̌ʷ˚̌ʺ⁾

⁽ˇ́˙̫ˇ̀˵⁾

⁽˚̂˙̝˚̂⁾

⁽ʺˊᵕˋʺ⁾

⁽ˈ̂ᵋˈ̂⁾

⁽ˈ̂ᵒˈ̂⁾

⁽ˈ̂ᵔˈ̂⁾

⁽ˈ̂⁰ˈ̂⁾

⁽ˈ̂ᵕˈ̂⁾

⁽ˈ̂⁻ˈ̂⁾

⁽ˈ̂ᵕˈ̂⁾

⁽͑˒˚̈˙̫˚̈˓⁾̉

⁽͑˒˚̀˙̭˚́˓⁾̉

⁽͑˙˚̀ᵕ̇˚́˙⁾̉

ˁ⁽͑˙˚̀ˆ̇˚́˙⁾̉ˀ

⁽͑˙ˈᵕ̇ˈ˙⁾̉

⁽͑˙˚̀°̇˚́˙⁾̉

⁽͑˙՞˙̫՞˙⁾̉

⁽͑˙˚̀˙̭˚́˙⁾̉੭˒˒

⁽͑˙˚̀൳̇˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀༎˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀༠̇˚́˙⁾̉

ი⁽͑˙˚̀༡̇˚́˙⁾̉ჟ ˒˒⁼³

ი⁽͑˙˚̀༡˚́˙⁾̉੭ ˒˒⁼³

⁽͑˙˚̀༥̈˚́˙⁾̉⁼³

⁽͑˙˚̀བ̇˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀Ꮉ˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀ᵟ˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀ᵔ̇˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀⁰̇˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀₠˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀ℼ̇˚́˙⁾̉ʾʾ ᵒᵘᵈᵒᵑᵐᵒᵍᵘᵐᵒᵍᵘ

⁽͑˙˚̀ℾ˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀ⅈ˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀ⅉ˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀⌑˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀⚐˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀⸋̇˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀꒡̇˚́˙⁾̉

⁽͑˙˚̀꒳˚́˙⁾̉

ꋧ૮(༎ิ ꈊ ༎ิ)ა

ˁ⁽͑˙˚̀˙̭˚́ʱ⁾̉ ˃͐ ʊ"ւɂ

⁽͑˙˚̀˙̭˚́˙⁾̉ʱ ᵏᵒᵏᵒᵎ

⁽͑˙˚̌ ᵌ˚̌˙⁾̉⁼ᵌ ᵇᵘᵎ

⁽͑˙ʾ́ ᵌʿ̀˙⁾̉⁼ᵌ ᵖᵘᵖᵘᵖᵘ˝ᵎ

⁽͑˙˚̀ᵕ˚́˙⁾̉

⁽͑˙ ˚ ༏ ˚ ˙⁾̉

⁽͑ˀ˚̌˙̼˚̌ˁ⁾̉

८⁽͑ ˚̀˙̭˚́⁾̉ˀ̧˒˒⁼³

ฅ⁽͑ ˚̀ ˙̭ ˚́ ⁾̉ฅ

℠⁽͑ ⸒ͥ˚̀˙̭˚́⁾̉ˀ̧̍͛˒˒⁼³

ˁ⁽͑ʺ˚̀˙̪̺˚́ʺ⁾̉ˀ ˃͐

⁽͑ʺ°˙̫°ʺ⁾̉

⁽͑ʺ˚˙̫ʿʺ⁾̉ˀ*

⁽͑ʺ˚ˠ̫˚ʺ⁾̉

⁽͑ʺˀ˙̫ˁʺ⁾̉

⁽͑ʺˀ˙̭ˁʺ⁾̉

⁽͑ʺˀ˙̼ˁʺ⁾̉

⁽͑ʺˀ˙̥ˁʺ⁾̉

⁽͑*ˀ́˙̭˚̣̣̣̣̀*⁾̉ ˀ̀ˈˈˈ

⁽͑ʺˊ˙̫ˋʺ⁾̉

⁽͑ʺ˘˙̫˘ʺ⁾̉˙ˇ̎

⁽͑ˀˉ˙̫ˉˁ⁾̉ ᵐᵘⁿⁱ

˓˓⁽͑ʺˀ́˙̻ˁ̀ʺ⁾̉ʾʾ ᵏᵞᵅ˞ᵎ

⁽͑*་˙̫༏*⁾̉

⁽͑ʺ῀ ˙̫ ῀ʺ⁾̉

⁽͑•῟˙̫῟•⁾̉

⁽͑΅ ˙̫ ῭⁾̉

⁽͑ʺ⸇˙̫⸇ʺ⁾̉

⁽͑ʺˊ꜅ˋʺ⁾̉

⁽͑ʺˊ꜃ˋʺ⁾̉

༻(〃ຶ⌂〃ຶ) ヒュオオオオ

₍ ⁄⁄⁄ ຶѧ ⁄⁄⁄ ຶ₎⁂ ホ˚ホ˚ホ˚ホ˚ーン

ʕ•⍝͡•ʔ≺Ⴛ̅̀৴ડેʅʒ լਕ Ɩ ı੭Շ ≺ʓ~

ऀืົཻ ˡ̼̮ ऀืົཻ

✧⁺᾽✶ ऀืົཽ ˡ̼̮ ऀืົཽ✶⁺’⁎✧

∗ ऀืົ ˈ̥̮ ऀืົ∗

⁎˃̴◡ູ⁍ૈัෆ

✌⃝⁎˃̴́◡ູ⁍ૈัෆ

*⁍ั໊ ◡ູ ⁍ั໊*

( ऀึ◡ॣ ऀึ*) ੭ੇ৴ડેং৴ડેং੭⁎✭

❇ᵟຶʚ ᵟຶ❇ ≺ʺ੭ਭƕ

ᵟຶд ᵟຶ

ᵟຶᴖ ᵟຶ

⁝૮( ˃̆ૢ௰˂̆ૢഃ )ა⁝ ৴ડેংʓ৴ડેংʓ

▩ ؑؒ ◝ ホ˚イッ

«◞(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ )◟≋◞( ꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ)◟»

«◞(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ)◟»

«◞(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ=͟͟͞͞ ꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ)◟»

«╰(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ=͟͟͞͞ ꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ)╯»

«◞(꒪ͦ ˈ̼̮ ꒪ͦ=͟͟͞͞ ꒪ͦ ˈ̼̮ ꒪ͦ)◟»

(৹꒪ͦᴗ̵̈꒪ͦૢ৹) ≺≺≺…

⁏( ಟ͝ ⌓ ಟ͝ )⁏ ৴ડેʅʑ̀…

⁏( ಟ͝ ಐ ಟ͝ )⁏ ৴ડેʅʑ̀…

⁏꒰ ॢಟ͝ ௰ ಟ͝ ॢ꒱⁏ ₹Ⴕ~ƕ…

℥꒪່༊˳̥̥˳̥̥ オェ~‼

ཥ•͡ˑ•ོཤ

ཥ•̬͡•ོཤ

ཥ•̮͡•ོཤ

ཥ•̻͡•ོཤ

ཥ•̫͡•ཤ

ཥ•̫͡•ོཤ

(๑මัᴗමั๑)◞ ̑̑ ꆫ੬ɔɩɫՇ~❤⃛

(◉▭◉ ს)

ि⍝⍝⍝⍝ (꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ) ⍝⍝⍝⍝ी תʅⱠ~ƕ❤⃛

ʕ•⍝͡•ʔ

ꀸꈩ)

ꀸꈮ)

ꀸꈱ)

ꀸꈶ)

ꀸꉍ)

ꀸꋰ)

ꀸꋷ)

ꀸꌃ

ꀸꌭ

ꀸꎑ

ꎞꎠ

ꀸꎠ

ꀸꏄ

ꀸꐢ

ꀸꐪ꒛)

ꀸꑹ)

ꀸꒇ꒓)

ꀸꐪ꒛ʷ ̸

ꉹꋙ

⋆ᶿ̵᷄ ˒̼ ᶿ̵᷅⋆

⋆ᶿ᷇ ˒̫ ᶿ᷆⋆

⋆ᶿ̴᷇ ˒̫ ᶿ̴᷆⋆

❄∘⁖⁎⋆ᶿ̴̤᷇ ˒̫ ᶿ̴̤᷆⋆ᶿ̤᷇ ˓̫ ᶿ̤᷆⋆✶⁎∘❄

❄∘⁖⁎⋆ᶿ̴͈᷇⌣ᶿ̴͈᷆⋆ᶿ͈᷇⌣ᶿ͈᷆⋆✶⁎∘❄

⋆ᶿ̴͈᷇◡ᶿ̴͈᷆⋆ᶿ͈᷇◡ᶿ͈᷆⋆

(*ꈍ⌣ꈍ*)⁾⁾ウンウン

(ˡˡꈨຶ訁ꈨຶˡˡ)

ෆු(*˃ர்˂*)ෆු タ"フ"ルヒ°ース❣

( ்ຶ ഠ്ധ ்ຶ)

༲ྕ༲

ȱ͟ȱˀ

˃ô˂

òۃó

⁽⁽⁕◟(.öˬö.)◞⁕⁾⁾

(öˬö٭ ૢ)

ૃ(ó˳ò ૃ)՞⌯ɜɜɜ⚨̵ɂՇ~

ò˽ó

ōۃō

⁽⁽ƈ ͡ (ुŏ̥̥̥̥םŏ̥̥̥̥) ु だっこ~

ƈ ͡ (ु  ) ु グスングスン…

őټő

(ǒ௰ǒૢത)

ȍಷȍ

ರ⍜ರ

(ȏಪȏ)

ʘôʘ

ㇽㇽㇽ৺ ͜༼ӫ༽༼͜ӫ༽͜༼ӫ༽ ͜ ㇻㇻㇻ৺

♬ਡਡਡ৺ ͜༼ӫ༽༼͜ӫ༽͜༼ӫ༽ ͜ ʖ̀ʖ̀ʖ̀৺♪

༼¨̠༽༼Ǖ༽༼ɷ̈༽༼ΐ̠༽༼Ϊ̠༽༼ϊ̠༽༼Ѫ̈༽༼ѷ༽༼Ӓ༽

༼ӟ༽༼༛̠༽༼༞̥༽༼༟̯༽༼࿎̭༽༼Ꭵ̈༽˚°꒰യ༘꒱༼ᐝ̬༽

༼ᴗ̈༽༼ḯ༽༼Ṻ༽༼“̠༽༼∞̠༽༼⍤༽༼⑅̈༽

(ᵔ−ᵔ∕∖

⁽⁽(ᵕ≀ ̠ᵕ ) ⋏º¬͜ Ɩ།

ପ( ຶཽ ˚̼̮ ຶཽ)ଓ✧

ộ⍛ộ

ὃ⍜ὅ

⁰⍜⁰

(⁰ಪ⁰)

⊹⍜⊹

◉⍜◉

●◞⍜◟●

◉◞⍜◟◉

◍◞◟◍

✦⍜✧

ㆁ⍜ㆁ

(❜ꆧΟ̭ꆧ❜) ミジュマル

¶(⁄⁒∖)⁋

¶(⁄⋅˅̮⋅∖)⁋ 初音ミク

♪♫ ◟¶(⁄•˅̥•∖)⁋ ♪♬

⁎⁙꒰⋓(༶∙ .̌ ∙༶ૢ)⋓꒱⁕⁛

(͔ઉ૮̭ઉે)͕

৲( ˃੭̴˂)৴

(͔⁎ˊ੭̫ˋ)͕

(⋆⁍̈ ੭͜⁍̈)

⋆•̵̑ ੭͜•̵̑⋆

(.•̵̑⌓•̵̑)

ຶཽД̵ ຶཽ

࿁ ྱ꒪

(⁙ ົ̅ ૂ ੭͜ ົ̅⁙)

(•̴̑⁎̵̭•̴̆)

(•̵̑ ꉩ •̵̑)~♪♬

(⁙ ົ̅ ꉨ ົ̅)

৲( ்ຶ ◞੭̴◟ ்ຶ)৴

⋆•̵̑◡͐•̵̑⋆

(⋅⃝ૢ ௰͡ ⋅⃝ૢ) テ"カメカ"ネ~

വിവിവി ハイハイハーイ

८(*ര് ഠ്ധ ര്*)ა

౧(*മ് ധമ്)੭ु⁾⁾

മ്റ്മ്

˓˓ര്ധ˓˓ര്ധര്ധര്ധര്ധര്ധ

்ຶ ഠ്ധ ்ຶ

( മ്ന ഠ്ധ മ്ന )

ꏿ റ്ധ ꏿ

റ്ധ ੭͜ റ്ധ

( ͒മ്ത ಷಿ മ്ത ͒)ণী

ಠಿ ˑ̫ ಠಿ

(ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ)

ఠ్ఠ ಫಿ ఠ్ఠ

ಥ಼ ர் ಥ಼

(ଠୖ ଳି ଠୖ)՞

⍣ঠৈ ◡ુ͐ ঠৈ⍣

(❛ัુ ఠి ❛ัૂ)

(⁘ູಥ಼ ູ◞ಫಿ◟ ಥ಼⁘ູ) ⁊"⁊ッ

ෆු༼˚θ˚༽ෆු

ಗಾ ﹏ ಗಾ

(⁎ര്ഠ ̭ ര്ഠ⁎)

(˃ಕಿ˂)

ම້ੁ͡ ૈ ˌ̫̮ ම້ੁ͡ ૈ✧

ஐໍ༚೫*⌡⌡⌡⋓͡ ̋ ̫̮ ⋓͡ ̋ற ෆ༚*ஐຸ

ᖇ(( ͇ꆨ ꉴ ꉺ ͇))ᖆ≈ᘊ

ᗜੂ௰ᗜੂ

ᗜੂͦ﹏ᗜੂͦ

(*˃ᗢ˂*)

ᒼᑋᐡ♡⃛ʺ  ̛ᙐᙓˇʺ♡⃛ᒼᑋᐡ

( ๑ᕫ͞ ̼ᕫ͞)ᐝ꒰ ˀ̥ ˀ̥ ˀ̥ ꒱

ᐣ ᓃᒼ

°̈ᑱ°̈ ホシ"ホシ"

⁎˃̴́ꇵ͒⁍ૈั ᙓᘡ Ʊ˚~ਭ☼

⁎˃̴́◡ु⁍ૈั ᙓᘡ Ʊ˚~ਭ☼

ᙙᙖ

ྊ̤ྊ͚

ஃ༚*ᘡᘓᓰ⋓͡ ̋ ̫̮ ⋓͡ ̋ᘎ༚*ஐຸ

ஐໍ༚೫*⌡⌡⌡ᕰ͠ ͛ ̼̮ ᕰ͠ ͛ற ෆ༚*ஐຸ

(⌯⊙⍛⊙)

(⑉⊙ȏ⊙)

ต( ꒪ັːːːː꒪ັ )ต

ⅽ[ː̠̈ː̠̈ː̠̈] ͌ ϾѳҒҒęę Ɓȑëäƙಇ⃛

(⋆ૢʾ ˙̫̮ ʿ⋆ૢ)

⁽⁽◝(⊙ꎁ⊙ㆀ=͟͟͞͞⊙ꎁ⊙)◜⁾⁾

⁽⁽◞(꒪︢̇◞˚̻̮◟꒪︢̇ㆀ=͟͟͞͞꒪︢̇◞˚̻̮◟꒪︢̇)◟⁾⁾

ꉂ ꊚ(ꈍꇴꆧ )

♪ꉂ ꊚ(ꈍꄱꆧ ) ♬♪

(ꈌ)

°ꋣ°

ต(ꇐːːːːꇐ)ตクワー

୧(ꇵ᷅ ੭̭ꇵ᷄)୨⁼³₌₃

(ꏨ º̖̫º̖̫ ꏨ)

ε≈ ू(ꆧ⚇̭ꆧ ूˆ)

՟ິ˂̫̮ ՟ິ

( ՟ິͫ◞؎̈◟՟ິͫ)✧ ト˝ヤッ

(ㆀ ՟ິͫ◞˚̻̮◟՟ິͫ)

(՟ິͫઘ ՟ິͫ)

⁽⁽◞(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ=͟͟͞͞ ꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ)◟⁾⁾

=͟͟͞͞ ➵=͟͟͞͞⁽⁽◞(꒪ͦ ˈ̫̮ ꒪ͦ=͟͟͞͞ ꒪ͦ ˈ̫̮ ꒪ͦ)◟⁾⁾➴

ꃈꃎ

ꄀꃦ

(﹡︠﹏ु﹡︡)՞﹕︡︠︡︠︡︠

(*꒪︠̌◞৺◟꒪︡̌*)

(꒪︠̌◞ਚ◟꒪︡̌)

(*꒪︠͒◞౪̑◟꒪︡͒) チラッ

☛☚(꒪︠ͭε̊꒪︡ͭ٭)

꜡( ˃ ﹆̬ ˂꜡) 来いよっ!

୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨

(.﹒︠₋﹒︡.)

(﹘︠‿﹘︡)

(.﹒︣︿﹒︣.)

꒰ ॢ ՟ິͫ ˙̫̮ ՟ິͫ ॢ꒱

꒰ ॢ ˃◡ु˂ ॢ꒱

꒰ ॢ ˃ ˙̫̮ ˂ ॢ꒱

꒰ ॢ ຶཽ ˙̫̮ ຶཽ ॢ꒱✧

꒰ ॢ͒.﹒︠‸̇﹒︡. ॢ͒꒱

⚲⚲(꒪︠ͭε̊꒪︡ͭ٭)♬♪♩

(⋆ʾ ꆚ ʿ⋆)۶⁾⁾⿻

( ಟ͝⌓ ಟ͝ )

₍ ⁄⁄⁄ ຶᵦ ⁄⁄⁄ ຶ₎⁂ ホ˚ホ˚ホ˚ホ˚ーン

̑⁽ᵕ̈⁾ ̆ ̀⁽ᵕ̈⁾ ́˂⁽ᵕ̈⁾˃˓⁽ᵕ̈⁾˒ ͑⁽ᵕ̈⁾ ͗ ̀⁽ᵕ̈⁾ ͛  ͗ ͗ᵞᵃᵞᵎ

* ̀⁽ᵕ̈⁾ ́ ̀⁽ᵕ̈⁾ ́ ̀⁽ᵕ̈⁾ ́ ̀⁽ᵕ̈⁾ ́ ̀⁽ᵕ̈⁾ ́*ᵗᵒᵐᵒᵈᵃᵗⁱᵑᵏᵒᵎ

(⁎·́௰·̀)◞ ͂͂(˒̩̩̥́௰˓̩̩̥̀⁎)ナテ"ナテ"

(⁎·́ˍູ·̀)

(⁎·́ˍູˑ·̀)

(⁎ʌิˍູʌิ)

(⁎· ิˍູ• ิ)

‧∘˳°∗˚(⁎›ˍູ‹) ∗.∘˚˳°

(⁎ꆤ ̵ູ̫ꆤ)

(⁎ꆤּ ູ̫ꆤ)

(⁎ꆤ ູ̫ꆤ)

(⁎ꆤ›ູ̫ꆤ⁎)◞˒˒

(ॢ⑉ꏿ᷄ ູ̠ꏿ᷅) ॢ

(٭ॢꏿ᷄ ູ̠ꏿ᷅) ॢ

ꆤϖꆤ

(ꌷϖꌷ)

( ּꆪϖּꆪ)

( ּꆪ௰ּꆪ)

(ּ⌔̀௰ּ⌔́)

(ּ⌔̅௰ּ⌔̅)

(ּ⌔௰ּ⌔)

⋅⑇⁎✧

 ༾☻ོ༿

լਕ˚Ɩ ̶̅ゃƖ ̶̅ゃƕƒ ̶̲"~❤₍˄ุ.͡˳̫.˄ุ₎ฅ˒˒

˓˓ฅ₍˄ุ.͡ ̫.˄ุ₎ฅ˒˒

﹙︲︵︲﹚

( ɂᴗ̵̍꒪ͦ) チラッ

(⁎◜ ꒪̮॒ ◝) ੑ₃

⁍ੈ٥॒̮⁍ੈ

⁍ૈ৹॒̮⁍ૈ

(ʘ ଳି ʘ)՞

(⁙꒪່◞౪̑◟꒪່⁙) ﹤"৴ડેʅ৴ડેʅ❤

(⁙꒪່◞․ ͜․◟꒪່⁙)

(ઉ◞․ ͜․◟ઉ)﹤"৴ડેʅ৴ડેʅ❤

(ಠ◞․ ͜․◟ಠ)﹤"৴ડેʅ৴ડેʅ❤

(⁍ૈ◞․ ͜․◟⁍ૈ⁎)﹤"৴ડેʅ৴ડેʅ❤

(∙̆◞․ ͜․◟∙̆⁎)﹤"৴ડેʅ৴ડેʅ❤

⁝(˒̩̩̥́௰˓̩̩̥̀⁎)⁝

⁝(˚͈͈͈͈̥̆⁎˚͈͈͈͈̥̆)⁝

⁝(˚͈͈͈͈̥̆₍₎˚͈͈͈͈̥̆⁎)⁝

⁝(˚͈͈͈͈̥̆⑃˚͈͈͈͈̥̆)⁝

⁝(˚͈͈͈͈̥̆⋄˚͈͈͈͈̥̆)⁝

(ꂧ᷇ʚꂧ᷆)

⁝꒰ॢඹั௰ඹัु✩ॢ꒱⁝*·✧

ऴिाी

॥ँऀ ଠି ॥ँऀ

ि०॰͡०ी

ि०॰०ॢी

සූ࿆ ケロケロ

ଵୂˎ̉ オイッキタロー!

(ඳූ•༹✧•༹)ඳූ

⁎ඬ̤॔◡ඬ̤॓⁎ॢ

 ੱ ⍘  ੱ

ି ਠ ି

ต(●ิ ഠ്ധ ●ิ)ต

ค(⁍ิ ഠ്ധ ⁍ิ)ค

(•മ്ഠื ੭̫മ്ഠื)

*ꆤꉩꆤ*

*ꏨꉩꏨ*

(•ꇵิ ੭̫ꇵิ)०°꒰ ꒱

꒲⌯ ू(ꆧ⚇̭ꆧ ूˆ)

ค{•̴͈ ˬ̇ •̴͈}ค

ค{•̴͈ ˳̇ •̴͈}ค✧

{•̴͈́ ˳̇ •̴͈̀}

{•̴͈ ˔̇ •̴͈}

ˉ̞̭̭(˘̭⺫˘̭ㆀ)

(.•ˑ̭•.)

૮⍝◜•˕̮•◝⍝ა

˕̵̭ 〉̶◡ꇵ ˡ̵˖✮⃛

(*ʚ⍛ʚ*)

ɷ◡ɷ

ˉ̞̭ ∗  ऀืົ ˈ̫̮   ऀืົ∗

ˉ̞̭⋆›◡ु‹⋆˄̻ ̊

ˉ̞̭⁎˃̴́◡ु⁍ૈั ˄̻ ̊

ʘ̵ ˤ̵̫ ʘ̵

๑˘̴̤ ˳̮̑̈ ˘̴̤๑ Խכ˴˴˴❤

༼ ˳̮̑̈༽

(•ˬ̇•)

˃̴ ˞̨̍ ऀืົ∗༢❤

ˋ̧̧̖⁽⁽༼ ु˳̮̑̈༽ु⁾⁾ˋ̧̧̖♪

ˋ̧̧̧̖̖⁽⁽༼ ु˳̮̑̈༽ु⁾⁾ˋ̧̧̧̖̖♪

ᶿ᷄ ˈ̯̥̮ ᶿ᷅

῍̩̞(∗ɞ⌄ɞ∗)◞

῍̙ପ༼ӫ༽ଓ

῍̩̖̬ ̎=͟͟͞͞༼͜ༀ༽͜

῍̩̖̬ ̎=͟͟͞͞₍⁽̩̩̩͑*་˙̫༏*⁾̩̩̩̉₎

῍̻̩⋆ᶿ̴͈᷇⌣ᶿ̴͈᷆⋆῍̻̩

῍̩̙❣͈ˬ̇❣͈

῍̩̙❤

˄̩̞۹(˒௰˓)۶

῞̩̣̣̣₋₍.₋.ₒ₎₎₎

˴̧̅̚ (ˇ̠⌓ˇ̠) ˗̧̖̚

₍ྊ̤༵₎

ˆ̭̭͙(๑ ົ̅ ͔৹͜ ົ̅๑)

ˆ̭̭͙(๑˃ ૂ ૨͜ ˂)

˞̣̣̣̀( ்ͦ॔ʚ ்ͦ॓)

˞̣̣̣̀( ்ͦ॔.̮˃ ்ͦ॓)

˞̣̣̣̀ ᶿ᷄ ˈ̯̥̮ ᶿ᷅

⁽ʾ˞͑ ̴ʿ⁾ ˚̛

( ்ˏ ૦͜ˎ ்)

⁚⁝⁘*⁙( ்́ˏ౦͜ˎ ்̀)⁙⁎⁖⁛

( ்ͦˏ౦͜ˎ ்ͦ)

( ்ͯˏ౦͜ˎ ்ͯ)

( ்ͧˏ౦͜ˎ ்ͧ)

( ்౧͜ ்)

( ்ૂ౧͜ ்)

( ்ഠ͜ ்)

⸌̷̻( ᷇ॢ〰ॢ ᷆◍)⸌̷̻♡⃛

༗.̫̮ ༗✧

 ༗.̯̥̮ ༗✧

῍̩̖̬ ̎ ̎=͟͟͞͞(꒪ͦ॓ ˈ̫̮ ꒪ͦ॔)=͟͟͞͞८ಯು✧

(  ்̋.̮˃ ்̋)⍝ ナニナニ?

.̮̈

(ཫ͝﹏ੂཀ͝)

(ཫ͝⁔ੂཀ͝)

(  ்ͧ॓-̴̮˃ ்ͧ॔)✧キリッ

✧.*◌·͡˔·ོ◌*·✧

(◌·௰·◌)

◌·͡˟̬·◌

◌·͡ˑ·◌

✧.*◌·͡˔·ོɁ◞◌ ⁝ʕ˒͡˔͚˓Ɂ⁝ *·✧

✧.*◌̗·͡˔·ོᵔ̩̩͔·͡˔·◌̖*·✧

˓˓˓ ˇ̠̠̠⍥ˇ̠̠̠˒˒˒

(⁙ู꒪ู︠͒◞̴ਊ◟̴ู꒪︡͒⁙ู)ハァハァ

(⁙ู՟ິͫ◞̴ਊ◟̴ู՟ິͫ⁙ู)ハァハァ

(⁙ູ՟ິͫ◞̴ਊ◟̴ູ՟ິͫ⁙ູ)

(⁙ູ꒪ู່◞̴ਊ◟̴ູ꒪່⁙ູ)☝♪♫

(⁙ູ꒪ู່◞̴೦͜◟̴ູ꒪່⁙ູ)☝♪♫

(*ꈍ⌣ꈍ*)⁾⁾ウンウン

(ˡˡꈨຶ訁ꈨຶˡˡ)

ෆු(*˃ர்˂*)ෆු タ"フ"ルヒ°ース❣

꒰ ॢ ऀืົ ˙̫̮ ऀืົ ॢ꒱✧

꒰ ॢ ऀืົཽ ˙̫̮ ऀืົཽ ॢ꒱✧

૮( ऀืົཽु ˙̫̮ ऀืົཽू)ა✧

⋆ ऀืົཽ◡ु͐ ऀืົཽ⋆

(๑ ऀืົཽ◞ ˙̫̮ ◟ ऀืົཽ๑)

(ㆀ ऀืົཽ◞ ˚̻̮ ◟ ऀืົཽ)

⁽⁽◞( ऀืົཽ ᴗ̵̍ ऀืົཽ=͟͟͞͞ ऀืົཽᴗ̵̍ ऀืົཽ)◟⁾⁾

( ऀืົཽ﹏ੂ ऀืົཽ)

( ऀืົཽ‿ੂ ऀืົཽ)✧

ि⍝⍝⍝⍝ ( ऀืົཽᴗ̵̍ ऀืົཽ) ⍝⍝⍝⍝ी תʅⱠ~ƕ❤⃛

✧ ຶཽ﹏ੂ ຶཽ✧

꒪⍜꒪

¶(⁄›˅̮‹∖)⁋

¶(⁄⁃˅̮⁃∖)⁋

¶(⁄∙˅̮∙∖)⁋

¶(⁄∘˅̮∘∖)⁋

¶(⁄∗˅̮∗∖)⁋

¶(⁄⋅˅̮⋅∖)⁋ 初音ミク

¶(⁄⍪˅̮⍪∖)⁋

¶(⁄❛˅̮❛∖)⁋

¶(⁄›˅̭‹∖)⁋

¶(⁄•˅̭•∖)⁋

¶(⁄•˅͓•∖)⁋

♪♫ ◟¶(⁄•˅̥•∖)⁋ ♪♬

⁎⁙꒰⋓(༶∙ .̌ ∙༶ૢ)⋓꒱⁕⁛

(͔ઉ૮̭ઉે)͕

৲( ˃੭̴˂)৴

(͔⁎ˊ੭̫ˋ)͕

(⋆⁍̈ ੭͜⁍̈)

⋆•̵̑ ੭͜•̵̑⋆

(.•̵̑⌓•̵̑)

(•̵̑ ྻ •̵̑)

(. ົ̅ ੭͜ ົ̅.)

(⁙ ົ̅ ૂ ੭͜ ົ̅⁙)

(•̴̑⁎̵̭•̴̆)

(•̵̑ ꉩ •̵̑)~♪♬

(⁙ ົ̅ ꉨ ົ̅)

৲( ்ຶ ◞੭̴◟ ்ຶ)৴

⋆•̵̑◡͐•̵̑⋆

(⋅⃝ૢ ௰͡ ⋅⃝ૢ) テ"カメカ"ネ~

രൂര

വിവിവി ハイハイハーイ

౧(*ര് ഠ്ധ ര്*)੭

८(*ര് ഠ്ധ ര്*)ა

౧(*മ് ധമ്)੭ु⁾⁾

்ຶ ഠ്ധ ்ຶ

( മ്ന ഠ്ധ മ്ന )

ꏿ റ്ധ ꏿ

റ്ധ ੭͜ റ്ധ

( ͒മ്ത ಷಿ മ്ത ͒)

( ͒മ്ത ಷಿ മ്ത ͒)ণী

ಠಿ ˑ̫ ಠಿ

(ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ)

ఠ్ఠ ಫಿ ఠ్

✧*◍ℴ⃙ ⌄ॢℴ⃙◍ホ˚

ʕ"̣̫Ɂ

꒰ٛ˒ˈ˙̫ˈٛˤ꒱ ु˒˒

˓˓꒰ٛ˒ˈ ͟˙̫ˈٛˤ꒱ ु˒˒

(❛ॕ⌓ ̣̣̥❛ॕ•ॢ)

❛ॕ̀ੇ≀ ̼❛ॕ̀ੇ˵

❛ॕ̀ੋ≀ ̼❛ॕ̀ੋ˵

❛ॕ̀ੌ≀ ̼❛ॕ̀ੌ˵ ⁼³

✧.*(❛ॕ̀⌄❛ॕ̀•ॢ)*·✧

˓˓꒰̬ʾ͈͕˂̵ ͜˃̶ʿ͈͔꒱ ̬˒˒˙ˇ̎

✧ཛྷूٛºːːːºूٛ྅୭シーサー

(⁎❛ॕ̀ ˙̫ ❛ॕ̀⁎)✧

❤(⁎❝͋॓ ˙̫ ❝͋॓⁎)✧

❤(⁎❝͋॔ ˙̫ॢ ॢ❝͋॓⁎)✧

✧.*(⁎❝͋॔ ˙̫ॢ ॢ❝͋॓⁎)*·✧

✧❝ཻ͋≀ˍ ̗❝ཻ͋˶ フッ…

✧.*(⁎ଂ❝͋॔ ˙̫ॢ ॢ❝͋॓ଂ⁎)*·✧

(⋆ॢʾ ˙̫̮ ʿ⋆ॢ)

(⁎ॢ˃᷄ ˙̫̮ ❝͋॓⁎)४ෆ⃛

(⁎छ˼̲̮छ)

ᵗᵒᵐᵒ⁌•͙͡‒•⁍⁌•͡‒•͙⁍ᵗᵒᵐᵒ

१(ꐦꏿ᷅⺫ꏿ᷄)┈✷┈(ꏿ᷅﹏ੂꀛꐦ)ງ

ꊞ̩⁌•͡˻•⁍ᵒᵈᵃⁿᵍᵒ ⁿᵉ

(ृˊة˴⁎৲ु॰∘☼

⅀ฅ(‷‵ːːː′‴)ฅキシャー

=͟͟͞͞ ऀืົཽ≀ ̫̮ ऀืົཽ✧

(ृˊ⌄˴⁎৲ु

(ृˊ◡˴⁎৲ु❤

ෆ⃛∘॰(ृˊ௰˴⁎৲ु

₍₍ (ृ˚͈ⅈ∘͈⁎৲ु₎₎՞

(ृˊ⌢˴⁎৲ु༛༘

˓˓(ृˎ◞˴⁎৲ु˒˒

ᖼ ͇♞͂ۜ ˑ̫♞͂ᔋ͇⍝ニャ❣

६  ͇♞͂ۜ ˑ̫♞͂ƫ⍝ワン❣

ஞி ミッキー

ஞி໊ ミニー

∗♞͂◟⍛♞͂ფ·∗✩⃛

∗♞͂ ૂ ੭͜♞͂∗✩⃛

૮(⁎ॢꆤ ˑ̫ ꆤ⁎ॢ)ა

=͟͟͞͞➳ ͟ ͟ ͟ ͟╔̱॒

⁝૮( ᵒ̌ૢ௰ᵒ̌ૢଂ )ა⁝

ː̗̀۹(˒௰˓)۶

(⍞∻⍞ॢ)₎₎クイッ

(⁎⁌ῧ⁌)~Ȝ

˛˛˓̮⁴͈̻͈˒̮

˛˛˓̮⁴͈̻ͅ˒̮͕ ♬♪

*·✧( ऀืົཽ⸔ ͜⸕ ऀืົཽ*)✧.*

( ∙⃝⌄⃝∙⃝ )

⍝◜῁●⌔⃝●῁◝⍝₌₃

∩(☉⌄⃝☉)∩

ʕ˚͡ˈˑˈʔ✧

(⋆⃝௰͡⋆⃝)ฅ˒˒ メカ"ネー

(ˊູ̮ ॄˋ̮͈॥ູ)ショホ"ーン

(ૃˊ͕◡ु꒩ͩ ृ)テヘヘ ̊ロ❤

(ˑˊ͕◡ुꏿ॓ˑ)テヘヘ ̊ロ❤

(ॢ⑉ ऀืົཽ ູ̠ ऀืົཽ) ॢ

(ॢ⑉ ऀืົཽ ˙̫̮ ऀืົཽ) ॢ

(ॢ๑ ऀืົཽ◞ ˙̫̮ ◟ ऀืົཽ๑) ॢ

(๑ˇ ῁̫ ˇ)˒˒

༗˳̮༗✧

₍˄⌓⃘ ˳̫̬ ⌓⃘˄₎ค˒˒

ˉ̞̭̭̩(ૃˊ͕◡ु꒩ͩ ृ)❤

˓˓(⁰₎₌ͨ₍⁰)˒˒Ⱡ꒟꓆Ⱡ꒟꓆Ⱡ꒟꓆Ⱡ꒟꓆˵˒

(⁰₎₌̸̸̴̷̸̸̸̸̸̴̸̷̧̧̧̨̨ͨ₍⁰)コ"ホ˚ッ

₍ྊ̤₎(ര⸏ुര)(ට⸏ुට)

꒰̬ˈ͕˂̵ ͜˃̶ˈ͔꒱ ̬

꒰̬ˆ͕˂̵ ͜˃̶ˆ͔꒱ ̬

꒰̬˚͕̀˂̵ ͜˃̶˚͔́꒱ ̬

꒰̬˚̩̩̥́˂̵ ͜˃̶˚̩̩̥̀꒱ ̬

꒰̬ʾ͕́˂̵ ͜˃̶ʿ͔̀꒱ ̬՞

꒰̬ˇ͕˂̵ ͜˃̶ˇ͔꒱ ̬ ⑉zZℤ

♫♪˓˓꒰̬ˈ͕˂̵ ͜˃̶ˈ͔꒱ ̬˒˒♪♬

꒰̬ˀ˂̵ ͜˃̶ˤ꒱ ̬՞

꒰̬ˈ͕˂̵ ͜˃̶ʿ꒱ ̬ ̴ ·∗✩⃛

꒰̬ˊ͈͕˂̵ ͜˃̶ˋ͈͔꒱ ̬˙ˇ̎

˓˓꒰̬ʾ͈͕˂̵ ͜˃̶ʿ͈͔꒱ ̬˒˒

꒰̬ˈ͕˂̵ ͜˃̶ˈ͔꒱꒰̬ˇ͕˂̵ ͜˃̶ˇ͔꒱ ̬꒰̬ˈ͕˂̵ ͜˃̶ʿ꒱ ̬ ̴꒰̬ˆ͕˂̵ ͜˃̶ˆ͔꒱ ̬ෆ⃛

○ོ

◌ོ

◍ོ

◯ོ

˄̻ ̊σ(˃̴͈◡ुමੈॆ⋆)˄̻ ̊~♡⃛˄̻ ̊(˃̴͈ॢ᷄◡ुමੈॆ⋆ॢ)˄̻ ̊❤

˄̻ ̊⋆ඹੈ◡ुඹੈ⋆˄̻ ̊

(ृ(ඹੈ˱̵˲̵ඹੈ))ु

(ृ(•˱̵˲̵•))ु

ด(❜ꆧΟ̭ꆧ❜)ด

▓॑◙▓ ː̖́ カシャ

⅀῍̩̖̬ ̎=͟͟͞͞=͟͟͞͞⁽◎͞˗̻̚=͟͟͞͞⁽◎͟˗̻̚ ͟͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞ (¦ꃩ[▓▓] スヤァ…

۴(๑ꆨ◡ꉺ๑)

◟(ꉺᴗꉺ๑◝)

⁽͑˙˚̀ℼ̇˚́˙⁾̉ʾʾ ᵒᵘᵈᵒᵑᵐᵒᵍᵘᵐᵒᵍᵘᵎ

(*˒ ̖˰̊ ̗˓*)

(•_ ͜_•)

=͟͟͞͞ ऀืົཽ≀ ͔ ͕̮ ऀืົཽ✧॰৹꒰❢❢꒱

▀▄▀▄▀▄▀▄

◛◚◛◚◛◚◛◚

ℓ ❤ ϚϦοςӧԼձϮϵ❣⃛

༼ӟ༽༼༛̠༽༼༞̥༽༼༟̯༽༼࿎̭༽༼Ꭵ̈༽˚°꒰യ༘꒱༼ᐝ̬༽

༼˙ˑ˙༽༼༌༠་༽༼ ྃ࿁ ྃ༽༼ྈṏ༽ྈ༼ẅ༽

(ˆ⺫ˆ๑)

♡⃛˄̻ ̊⋆ට◡ुට⋆˄̻ ̊

(•Ṵ•)

(•ṋ•)

(ẅ)

(•ẇ•)

(•̀ἕ•́)

(•᷊᷄ṏ̮•᷊᷅)

(•̀ὥ•́)

(•ὴ̶•)

(০გ০)

(০ᄇ০)

(০ᴗ০)

(০▿০)

(ٛ০◦০ٛ⌯)໊ ᎻᏋᏞᏞᏫ ᏦᎥᎿᎿᎩ♡⃛

(০⸝⸜০)

(০ ̖˰̊ ̗০)

(∙⃘˱̵˲̵•)

(•˱̵˲̵•)

₍₍ヾ͜(˃̩̩̥˂̩̩̥)ノシ₎₎

⁝ʺ̢͈̗̋ •᷊᷄ṏ̮•᷊᷅ ˵̡̖̎̏⁝

⁝ʺ̢͈̗̋ ˃᷊᷄ṏ̮˂᷊᷅ ˵̡̖̎̏⁝

⁞⁝•ֱ̀␣̍•́⁝⁞ ヒケ"メン

ꇵ᷄◡͐ꇵ᷅ ˡ̵˖

-(꒱ꀝ_)<

(ꏅꈯ )<

(ꂇっ )꒱彡

૮(⑉ ऀืົཽू௰ ऀืົཽू⑉)ა Ⱶ"ǂⱵ"ǂ

(⁝̥ꑦᴗꑦ)

(ꅔ∀ꅔ)

(ꅔ◟̴◞̴ꅔ )

꒰⁎ॣ●̷॔ ̴̧̇●̷꒱५₃

=͟͟͞͞ (০͂ ̵̻০͂)ԓ

(⁎˃ᆺ˂)

ᑦ(⁎ᐡᆺᐡ)ᐣ

ꐑ(ཀ ඊູ ɵੂ✁ູꐑ)˒˒˒ㅋㅋㅋ…

ꐑ(ཀ ඊູ ɵੂ)ꐑㅋㅋㅋ…

ꐑ(ཀ ඊູ ఠీੂ)ꐑㅋㅋㅋ…

(ཀॢ ඊູ ఠీੂ)ɂ̥ʔ̥

꜀(ཀ ඊູ ఠీੂ✁꜀)˒˒˒ㅋㅋㅋ…

ꐑ(ཀ ඊູ ఠీੂ)༼ू༈೧ູ࿃ूੂ༽(ଳծູɵੂ≢)ꐑ

✩⃛ˉ̞̭⁎˃̴́◡ु⁍ૈัფ

˓˓˓ˇ̠̠̠⍥ˇ̠̠̠˒˒˒

=͟͟͞͞=͟͟͞͞=͟͟͞͞ ☞⁾⁰₎₃∘̤).∘˚˳° ト"フッ

૮ ूⅈ⃝̈ू ა˅⁰ʷᵎ

♩♬ ⌄⃝྄̈ ⌔⃝྄̈ ⑅⃝྄̈ ♪♫

⌣⃝̈ൢ

⌣⃝̈⌤⃝ॅ⌯⃝̈

˄̙ ̊₍₍◟(⁰𠆢⁰∗)⌟˄̙ ̊

˄̙ ̊⌞(⁎⁰𠆢⁰)◞₎₎˄̙ ̊

˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞₎₎=͟͟͞͞✉

˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞₎₎=͟͟͞͞⌨

✧⁛◟₍⋰⃘⁾ ᷇␟␎˗ ᷅⁽⋱⃘₎◞⁘✧

ต(ꇐːːːːꇐ)ต

▓॑◙▓

˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞₎₎=͟͟͞͞˳˚॰°ₒ৹๐

◢▅▅▅

⁝༼ìˊ̱᷊᷄˂˃ˋ̱᷊᷅í༽⁝

ϞϞ(๑⚈ ․̫ ⚈๑)∩

.͛ ꒰̬ʾ͕́˂̵ ͜˃̶ʿ͔̀꒱ ̬՞.͛

(☞⁍ૈ৹॒̮⁍ૈ)☞♡⃛☜(⁌ૈ৹॒̮⁌ૈ☜)

(☞⁍ૈ৹॒̮⁍ૈ)☞♡⃛☜(⁌ૈ⍜̮⁌ૈ☜)

☠+˖

₍₍Ϡ͚⁾⁾ ホウネンエビ

(ভۻভ)∼ಐ

(⁕௹ۻ௹)⁎✧

(`ન̇´) ⁼³₌₃

ϱ(`ન̇´)⁼³̳

ఠଽఠ

థ౯థ

(๑ಠ౸̠ಠ๑)

(ඉ́︵ඉ̀)

(ඉ́﹏ඉ̀)

⚈͡์͈ ̫̮̈́̍ ⚈͡์͈

ऀืົཽ ̫̮̈́̍ ऀืົཽ

✧ ऀืົཽ ົ ˍ ̬̮̈́ˍ ऀืົཽ ົ✧

ऀืົཽ ˍ ̬̮̈́̍ˍ ऀืົཽ

ෆ⃛(ට◡ට⁎)ფ

ꉂ ꋧ(⁎ˊ̭ સˆ̀)◞₎̵₎

˄̞⁽⁽୧(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ=͟͟͞͞ ꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ)୨⁾⁾˄̞⁽⁽୧(꒪ͦ ˈ̫̮ ꒪ͦ=͟͟͞͞ ꒪ͦ ˈ̫̮ ꒪ͦ)୨⁾⁾˄̩̞

˄̞⁽⁽୧(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ=͟͟͞͞ ꒪ͦ ˈ̫̮ ꒪ͦ)୨⁾⁾˄̩̞

˄̞⁽⁽⚑(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ=͟͟͞͞ ꒪ͦ ˈ̫̮ ꒪ͦ)⚑⁾⁾˄̩̞

(꒪ͦ―꒪ͦ)‪‪

◟₍‪‪‪‪‪•͟ ͜ ‪• ₎◞

≶≷≶≷≶≷≶≷≶≷

◟༼‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪•͟ ͜ ‪•༽◞

( •͜ ͢ ‪• )

ʕ•͜ ͢ ͞ •ʔ

( ˊ̱˂˃ˋ̱ )յ Խ৴ડેʅԽ৴ડેʅ

( •॒ ̺•॒ )

˂⁽ˈ₍ ⁾˲₎₌

૮⍝◜•⚇•◝⍝ა

˱(˃⚇̫˂⁎͔ˆ)↝Ⓑⓤⓗⓘ❣⃝

✩⃛∗·⁽⁽◞(˃◟̵◞̵˂⁎=͟͟͞͞ ⁎˃◟̵◞̵˂)◟⁾⁾·∗✩⃛

⁽⁽◟(˃◟̵◞̵˂⁎=͟͟͞͞ ⁎˃◟̵◞̵˂)◞⁾⁾

˓˓◟(˃◟̵◞̵˂⁎=͟͟͞͞ ⁎˃◟̵◞̵˂)◞˒˒

(⌯ ͒︠ૢ. ︡ૢ ͒)ɭ ɿ兯冫❤⃛

✧ʕ̢̣̣̣̣̩̩̩̩·͡˔·ོɁ̡̣̣̣̣̩̩̩̩✧アルハ˚カ

(ٛ⁎꒪̕ ˙̫ ꒪ٛ̕⁎)

(ٛ⁎꒪̕ॢ ˙̫ ꒪ٛ̕ॢ⁎)

(ꏿ◡̇ꏿ)

ෆ⃛꒨໊͊ ૦͜ ꒨໊͊ෆ⃛

(͑.ꏿ◟·◞ꏿ.)̉

¶(⁄›˅̮‹∖)⁋

¶(⁄⁃˅̮⁃∖)⁋

¶(⁄∘˅̻∘∖)⁋

¶(⁄›˅̭‹∖)⁋

¶(⁄•˅̭•∖)⁋

¶(⁄•˅͓•∖)⁋

¶(⁄⁒∖)⁋

♪♫ ◟¶(⁄•˅̥•∖)⁋ ♪♬

¶(⁄•˅ॄ•∖)⁋ ♪♬

₍₍¶(ू⁄›˅̮‹ू∖)⁋₎₎ ♪♬

♪♫ ˓˓¶(ू⁄›˅̮‹ू∖)⁋˒˒ ♪♬

◟¶(⁄•˅ॄ•∖)⁋◞ ˞♪

⁽⁽ʕ˒͡ ॢ ॢ˓Ɂ՞৴ડેং∠ডゅԽა

૮(ᶿ̴͈᷇ॢ௰ᶿ̴͈᷆ॢ)ა✧

ෆ⃛(ᶿ̴͈᷇◟̵◞̵˂͈᷆ ფ

ფ ˃͈᷇◡ᶿ̴͈᷆)ෆ⃛(ᶿ̴͈᷇◟̵◞̵˂͈᷆ ფ

=͟͟͞͞((ᶿ̴͈᷇(ᶿ̴͈᷇௰(ᶿ̴͈᷇௰ᶿ̴͈᷆)௰ᶿ̴͈᷆)ᶿ̴͈᷆)=͟͟͞͞)シュコ"オオォ

⸄῁⸅⸄῁⸅⸄῁⸅⸄῁⸅⸄῁⸅⸄῁⸅⸄῁⸅⸄῁⸅

⸄῁̟⸅⸄῁̟⸅⸄῁̟⸅⸄῁̟⸅⸄῁̟⸅⸄῁̟⸅⸄῁̟⸅⸄῁̟⸅

⸄῁̟⸅ౣ⸄῁̟⸅ౣ⸄῁̟⸅ౣ⸄῁̟⸅ౣ⸄῁̟⸅ౣ⸄῁̟⸅ౣ⸄῁̟⸅ౣ⸄῁̟⸅ౣ

⸄῁࿆⸅⸄῁̟࿆⸅ྃ⸄῁࿆⸅⸄῁̟࿆⸅ྃ⸄῁࿆⸅⸄῁̟࿆⸅ྃ⸄῁࿆⸅⸄῁̟࿆⸅ྃ

⸄῁̟࿆⸅⸄῁̟࿆⸅⸄῁̟࿆⸅⸄῁̟࿆⸅⸄῁̟࿆⸅⸄῁̟࿆⸅⸄῁̟࿆⸅⸄῁̟࿆⸅

੧(⸍⸓⸌੧)

ऀืົཽ≀ ͔ ͕̮ ऀืົཽ✧

ऀืົཽ≀ ̫̮ ऀืົཽ

=͟͟͞͞ ऀืົཽ≀ ͔ ͕̮ ऀืົཽ✧॰৹꒰꒱

=͟͟͞͞ ऀืົཽ≀ ̫̮ ऀืົཽ✧॰৹꒰꒱

꒪ཽ͒ົ≀ ͔ ͕̮꒪ཽ͒ົ

⌞⌈뜡⌉⌟

ɿ⌈쭁⌉ɾ

(소ω소)ノ₎₎

⌌⌈╹드╹⌉⌏

⌌⌈╹므╹⌉⌏

⌌⌈╸므╺⌉⌏

⌌⌈⚫므⚫⌉⌏

⌎⌈╹오╹⌉⌏

⌎⌈╹우╹⌉⌍

⌌⌈╹육╹⌉⌍

⌌⌈╹으╹⌉⌏

◖⌈╹오╹ ◗ ⌉⌏

(흐ω흐)

⌈▓⃣╹므╹▓⃣⌉

⌈ ░⃣╹드╹ ░⃣⌉

⌈ ▒⃣╹드╹ ▒⃣⌉

⌈ ⚫▆▆⚫ ⌉

⌈ ⚫▄▄⚫ ⌉

⌈ ⚫▃▃⚫ ⌉

⌈ ⚫▂▂⚫ ⌉

⌈ ⚫▁▁⚫ ⌉

(ⅈ▱ⅈ)

✧.*(⌯ⅉॕੰૈ▱ⅉॕੰૈ)

✧.*❀ℴ⃙ੱ ⌄ℴ⃙ੱ❀*·✧

✧.*❀ℴ⃙ੱ͈ ⌄ॢℴ⃙ੱ͈❀*·✧

∗ℴ⃙ੱ ૂ ੭͜ℴ⃙ੱ∗

৲∵⃣৴

˓˓( ॢ₎˔̈₍ ॢ)˒˒

˓˓(๑ॢ₎ӧ ͜ ӧ₍๑ॢ)˒˒

ꆭ㐃(͛꒪͒ধृ꒪͒ॢ )͛↝꒱ƱʊƱƱʬ

ㄖꏁㄖ

(ꀠ)

₍‧ꀈ˙⁾՜

ꀨꀨꀨ

(⁰ꂀ⁰)

(ꂄ)

キャー ⁝₍ꃼ₎₇₍ꃼ₎⁝ コワイー

⌈▒͟⌉ꅼ)ꍞ

⌈▓͟⌉ꆟ)ꍞ

ꇃꇋ

ꇃꅜ

ꇃꅞ

◟₍ꇪ̥༵₎◞

◟₍ꇪ̥༵ ₎=͟͟͞͞₍ꇪ̥༵₎◞

◞₍ꇪ̥༵ ₎=͟͟͞͞₍ꇪ̥༵₎◟

์ี์

ํ๎ํ

₍₍◟(໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋๑)◞₎₎

₍₍৲(໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋๑)৴₎₎

₍₍ヾ͜(໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋๑)ノシ₎₎

=͟͟͞͞ヾ͜₍₍໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋๑₎₎=͟͟͞͞ノシ

✧(໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋๑)

✧=͟͟͞͞(໐ຶັົ໋(໐ຶັົ໋௰(໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋(໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋๑)

=͟͟͞͞(๑໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋)໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋)௰໐ຶັົ໋)໐ຶັົ໋)✧

=͟͟͞͞(໐ຶັົ໋(໐ຶັົ໋௰(๑໐ຶັົ໋௰໐ຶັົ໋๑)௰໐ຶັົ໋)໐ຶັົ໋)✧

(໐ຶັົ໋≀ˍ໐ຶັົ໋๑)

∖∖∖⑊՟⁽̗›⁰‧⁰⁾՛∕∕∥

(๑ˊȫॢˋ)॰∘☼フアァ

৲ꈌ⃣◞

ꉕ⃣

ꉭꐪ

˓˓(ꋁꎤुꋁ๑)˒˒՞メカ"ネメカ"ネー

((⌯˃ꎤु˂⌯))⌕

ʕ⌯˃ꎤु˂⌯ʔ⌕

⁝ˊ ̤˒̩̩̥௰⃜˓̩̩̥ˋ ̤⁝

⁝ˊ ̤‧௰⃜‧ˋ ̤⁝˒˒˒

⁝ˊ ̤˒௰⃜˓ˋ ̤⁝₎₎⌕

⁝ˊ ̤˒௰⃜˓ˋ ̤⁝⁔⌕⁔⌕„

⁝ˊ ̤•௰⃜•ˋ ̤⁝˒˒˒

⁝ˊ ̤∙௰⃜∙ˋ ̤⁝˒˒˒

ː̗̀  ༾☻ོ༿ ː̖́

(⁎❞⃘╼╾❞⃘⁎)

꒰ ⠁⃘⊺͟ ⠁⃘꒱ ∙∙∙∙∙∙₀

꒰ ⠁⃘ཬ ⠁⃘꒱

꒰⁎❛⃘ ⍘⃘ ❛⃘⁎꒱

꒰⁎❛⃘ੌ ⍘⃘ ❛⃘ੌ⁎꒱

꒰⁎❛⃘͌ ⍘⃘ ❛⃘͌⁎꒱

꒰⁎❛⃘͑ ⍘⃘ ❛⃘͑⁎꒱

꒰⁎❛⃘ͫ ⍘⃘ ❛⃘ͫ⁎꒱

✧(˚ੌɄ̮˚ੌ◍)

(✤❛⃘ͫ Ʉ̮ ❛⃘ͫ)

✧.*(⌯ⅉॕੰૈՅⅉॕੰૈ)

(๑❛⃘ੌ ꆚ ❛⃘ੌ๑)

✧.*(๑❝͋॔ꆚ❝͋॓๑)*·✧

(˚ੌέ˚ੌ)

(˚ੌѷ˚ੌ)

(˚ੌӟ˚ੌ)

༼˚ੌཀ˚ੌ༽

˚ੌᵕ˚ੌ✧.*◍ॢℴ⃙ ⌄ℴ⃙◍ॢホ˚ホ˚ホ˚

༼ⅉॕੰૈཀⅉॕੰૈ༽༼꒪͒ཫ꒪͒༽༼❞⃘ཫ❞⃘༽

༼ ⠁⃘ཀ ⠁⃘༽༼ ⠁⃘ཫ ⠁⃘༽

༼❛⃘͌ཫ❛⃘͌༽༼❛ॕཀ❛ॕ༽༼ ऀืົཽཫ ऀืົཽ༽༼꒪ͦཀ꒪ͦ༽༼ꂧ᷇ཫꂧ᷆༽༼॥ँऀཀ॥ँऀ༽

༼ᶿ᷇ཫᶿ᷆༽༼  ऀืົཀ  ऀืົ༽༼ ்ͦ॔ཫ ்ͦ॓༽༼՟ິͫཀ՟ິͫ༽༼ ຶཽཀ ຶཽ༽

་ཀ༼ༀ༽ཫ་῍̩̖̬ ̎ ̎✧

༿༼ʻ༶̶ʻ༽༾

˓˓ ू༼ ⠁⃘ཀ ⠁⃘ू༽༼ ु⠁⃘ཫ ⠁⃘༽ु˒˒

˓˓ ू༼ ்ͦ॔ཀ ்ͦ॓ू༽༼ ु ்ͦ॔ཫ ்ͦ॓༽ु˒˒

ि०દ०ॢी

┃ ु ⠁⃘ ⠁⃘ू┃⁼³₌₃

ෆ⃛(ٛ⌯ॢ˃ ɪ ˂ٛ⌯ॢ)

✧.*꒰⁎❝͋॔ ⍘⃘ ❝͋॓⁎꒱*·✧

✧.*꒰⁎ॢ❝͋॔ ⍘⃘ ❝͋॓⁎ॢ꒱*·✧

✧ˡ̵˖꒰⁎❝͋॔༶̶❝͋॓⁎ॢ꒱˖ˡ̵✧

✧.*꒰⁎❝͋॔༶̶❝͋॓⁎ॢ꒱*·✧

✧.*꒰⁎❝͋॔༶̶❝͋॓⁎꒱*·✧

✧.*༽⌒⃘ཽཀ⌒⃘ཽ༽༼⌒⃘ཽཀ⌒⃘ཽ༼*·✧

༽⌒⃘ཽཀ⌒⃘ཽ༽=͟͟͞͞༼⌒⃘ཽཫ⌒⃘ཽ༼

=͟͟͞͞༼ӫ༽ӫ༽ӫ༽ӫ༽ᶿ̈༾ु✧

✧ ຶཽ≀ˍ ̗ ຶཽ✧

✧ ຶཽ≀ˍੂ ̗ ຶཽ✧

(*ꄱͦਵꄱͦ*)

(*ꄱͦ৺ꄱͦ*)

(*ꄱͦ ໐͜ ꄱͦ*)

(*ꄱͦ ⅈ ꄱͦ*)

(◍ȋ ₎໐͜₍ ȋ◍)

(˃̴́ ̫ॄ ꄱͦ⁎ॢ)

♡⃛(˃̴́ ̫ॄ ˂̴̀⁎ॢ)

 ்ͦੌ ̫ृ  ்ͦੌ

꒰ ்ͦੰ ⍘⃘  ்ͦੰ꒱

ᑇ͟

ᑟ͟

(∗ᒩ͜∗)

ᒴ͜

ᔳ͟

ᕏ͜

⸜₍ᕏ͜⁎₎⸝

ᓬᗹᗳ

ᓬᗸᗳ

ᓬᗿᗳ

ᓬᗽᗳ

=͟͟͞͞ᓬᗸᗳ[▓▓]ꍞ

(ᗒᗣᗕ)՞

(ᗒᗜᗕ)՛̵̖

(ᗒᗢᗕ)

(ᗒᗨᗕ)

(ᗒᗩᗕ)՞

(ᗒᘮᗕ)ਭ४₹❤

(ᗒᕫ͞ᗕ)·∗✩⃛

(ᗒᐜᗕ)

ᕙ(ᗒᕢᗕ)ᕗ⁼³₌₃

(ᗒᗊᗕ)

(ᗒᏬᗕ) ˡ̵˖✮⃛

ᘛᐡᐤᐡᘚᐝ

˶ᕫ͠﹏ੂᕫ͠˶

ꉂ ꀞꀞꀞ(ᕑᗢूᓫ∗)˒˒

⸂⸂⸜(ੱ௰ੱ๑)⸝⸃⸃

⸂⸂⸜(రᴈర)⸝⸃⸃

⸂⸂⸜(ೆ௰ೆ๑)⸝⸃⸃

⸂⸂⸜(രᴗര๑)⸝⸃⸃

ू₍ ◟̵˗̖̠◞̵ ̫ ु◟̵˗̖̠◞̵ ू₎

(๑මั◡ुමั๑)

(⁎˒̴́ ॄ ര്ഠ̀⁎ू)৶༘

䃼䃼

㠭(:༑༎ຶ䍏༎ຶ༑:)㠭

┃(仌)┃腹筋

囬ྉ

(尐)՞६༘

慦慦◟₍⁽⁰꒫⁰⁾₎◞❢

◝₍⁽⁺⁰꒳⁰⁾₎◜❤✧

₍₍◝₍⁽⁺⁰꒳⁰⁾₎◜₎₎

ʰˢʰˢᵎ◝₍⁽⁺⁰꒳⁰⁾₎◜⁼³₌₃

◞₍⁽⁺⁰꒵⁰⁾₎◟❣

.∘˚∗˳°◝₍⁽⁺⁰꒳⁰⁾₎◜∗.∘˚˳°

₍₍◞₍⁽⁰ॕᵋ⁰ॕ⁺⁾₎◟₎₎⌕

⅀(⑉⁹ॕ˒̻⁹ॕ)˞♡ᵈᵒᵏⁱⁱⁱⁿᵎ

✧(໐ຶັົ໋ͫ௰໐ຶັົ໋ͫ๑)

⁂*❀⑇⋅✿⁑✧ˡ̵˖.⁎✿*·✧❀⁑⁎

ෆ⃛(ٛ ❝͋॔ ु⍘⃘ ❝͋॓) ु˓˓ٍ❀⃝

ෆ⃛(ٛ ˃ ु⍘⃘ ٛ˂) ु˓˓ٍ❀⃝

ෆ⃛(ٛ⌯ॢට ɪ ටٛ⌯ॢ)

≪(⋆¯͒ℰ¯͒⋆)≫∼♪

૮(❛ɪ❛)ა

૮(❛ੌɪ❛ੌ)ა

ʻ̴≀₋ʻ̴

Ɛ=৭(ꇢ০᷅ৰ০᷄)۶ै✷㌥㌥✹

ꇵ᷄ꆯꇵ̥᷅㌷㌷✭

ଽⅈ(ʻʉ̮ʻ⁎)ⅉ

˃ʍ˂

˛(ˊʙˋ)੭˒˒

Je t’aime…✧Հ  ̫̮ ऀืົཽ ⁾⁾৸

ハ"チーン✩⃛˞Հੈै  ̫̮ ऀืົཽ ⁾⁾৸

˓˓ʕ՚Ջ՝ूɁ॰∘☼

१(ǒರಿ̮ǒ)՞ꂚ…

(ˇǕˇ)

(ˊǞˋ)

(˚ǭ˚)

⸝(ȏԑȏ)⸍

(⁎ऀ ȋ ꂔऀ ȋ ⁎ऀ)

⸜(•ʾȖʿ•)⸝☼

˅ɞ♡⃛ʚ˅

(˃̩̩̥ɷ˂̩̩̥)

(˟ʌ̊˟)

ʬʬʬʬ

(⚈˃೦̫˂ॢ⚈)

(⚈˃ᵕॢ˂ॢ⚈)

(◍˃ᵕॢ˂ॢ◍)

(◖̑◡◖̑⋆)

(◖̑◡ॢ◖̑⋆)⁎❀∗

(⋆◗̑◡◗̑)⸝♡⃛⸜(◖̑◡◖̑⋆)

(◖̑⌔◖̑⋆)❤

(◖̑⌔◖̑⋆ॢ)❤

⁎⁑✿·⁂·❀.⁙❀

ะ✺⃝͡ ᷁ؔ ؔ˒̼̮ ✺⃝͡ ᷁✧

(∎ɪ∎)

˓˓( ु∎௰∎ू )՞

◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞

˓˓( ˊ̱˂˃ˋ̱ )ノシ✷( ˊ̱˂˃ˋ̱ )˒˒῍̣̗ ̎ ῍̣̗ ̎ ῍̣̗ ̎

˓˓( ˊ̱˂( ˊ̱˂˃ˋ̱ )˒˒スリスリ❤

σ′ς͜ ‵⁎

⁎′ς͜ ‵⁎

˶‵͝ς͜ ‵͝˶

˶′̆ς͜ ‵̆˶

(⁎⁰Ϟ͟⁰)▪▪▪▪₀

⸝₍⁽⁰౻⁰⁾₎⸜

꜂₍⁽ˆ⁰ˆ⁾₎꜄

₍₍꜂₍⁽ˆ⁰ˆ⁾₎꜄₎₎ セフセフ!

꜀₍⁽ˆ⁰ˆ⁾₎꜆

⸝₍̗⁽ˆ⁰ˆ⁾₎͕⸍

(˃人˂;)՞

˓˓؎ なまこ

ₒ௦( ˙̠ঁੌ˂˃˙̠ঁੌ )௦ₒ✧なめ子

ʿʿ⁽⁽((⁰ⅈ⁰))⁾⁾ʾʾ

˓˓(ˊʙˋ)˒˒∘௦꒰ぽりぽり…ミンティアうめえ…꒱

∕∕∕ ∕ ∕∕˛₍˴◅ˋ)੭✧∕∕∕ ∕∕

(๑ॢ❛ꆚ❛๑ॢ)❤

∕∕ ∕ ∕∕˛₍˴◅ˋ)੭✧८(ˋ▻˴₎₇∖∖ ∖ ∖∖

ᓫ(⋅⃝ ௰͡ ⋅⃝)ᕑ

꒰(⋅⃝ ௰͡ ⋅⃝)꒱

キュキュ˓˓▂▂⃔⃕ ू(⋅⃝ ௰͡ ⋅⃝⁎◗ू♪♬

˓˓(‿◟̩ ͜ )˒˒

˓˓( ͞ ͜ ∇̩ ͜ ͞ )໊˒˒

♬♩˂₍͔⁽ˆ⁰ˆ⁾₎͔˃ ͟͟͞͞≣͟ ͟͟͞͞˂₍͕⁽ˆ⁰ˆ⁾₎͕˃♪♫

⸝₍̗⁽ˆ⁰ˆ⁾₎͕⸍∘˚˳°✧

◌⋆∗‧∘˳°∗˚✩⑇⌖◌ˡ̵˖✦∗.∘˚˳°✧⑇✶ˡ̵˖⋆

⸝₍̗⁽ˆ⁰ˆ⁾₎͕˃

ෆ⃛(˃͈᷇◟̵◞̵˂͈᷆ ფ

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

♡⃛ˑ̈˞(ˇ̴❥͊ ˇ̴•)ਿ१ᵐᵐᵐ˙˙˙

˹⁽ˆ⁰ˆ˺ ⁾˺ʾʾʾʾ

ʿʿʿʿ˹⁽ ˹ˆ⁰ˆ⁾˺

˹⁽ ˹ˆ⁰ˆ⁾˺ ˅✷ˢ ˹⁽ˆ⁰ˆ˺ ⁾˺

˹⁽ˆ˹⁽ˆ⁰˹⁽ˆ⁰ˆ˹⁽ˆ⁰ˆ˺ ⁾˺ʾʾʾʾサ"ッサ"ッサ"ッ…

ʿʿ৴)ˆ⁰͡ˆ )৲ʾʾキョロキョロ

ʿʿ˹⁽⁰ˆ˺ ⁾˺ʾʾキョロキョロ

˺⁽ˆ⁰ˆ˺ ⁾˺キシャー

ʿʿ̗̀⁽ˆ⁰ˆʿʿ̗̀ ⁾˺

ʿʿ˅⁽ˆ⁰ˆ˺ ⁾˺

✧∗˚‧∖ ͝ ͜∖ ͝ ͜∖ʿʿ῀⁽ˆ⁰ˆ˺ ⁾˺‧∗˚✧

✧∗˚‧∖ ͝ ͜∖ ͝ ͜∖⁽ˆ⁰ˆ˺ ⁾˺‧∗˚✧

(˘̛̇~˞˘̛̇ ູ)՞

('⁾ʚ'⁾*)ू

῏⍤῏

῏⍘῏

⁷͈̗✧ˇ̴ૌ ˇ̴ૈੂ᷆

ˇ̴᷄≀ ॄˇ̴᷅˶ ૬༘

⁼̡̭(⁎˒́◡ʻ̀∗)੧

(⁎⁽⁰‸⁽⁰)(⁰⁾ˬ⁰⁾⁎)

῍̩̖̬ ̎ ̎✷((∖͟৴)ˆ⁰͡ˆ )৲῍̩̖̬ ̎ ̎ フゥハハー!!

ꋧ˓˓( ˆ͡⁰ˆ(✷((∖͟৴)ˆ⁰͡ˆ )৲῍̩̖̬ ̎ ̎

୯ૃᵒ᷇ᵋᵒ᷆৬ુ

₍₍୯ૃᵒ᷇ᵋᵒ᷆૨ુ

(⁰⁾ꎤु⁰⁾⌯)

(⋆⁰ ̥̮⁽⁰)(⁰⁾ ̥̮⁰⋆)

(⋆ु⁰ ̥̮⁽⁰)(⁰⁾ ̥̮⁰⋆ू)

୯ૃ(⁎⁾̵ ਊ ⁽̵)੭ુ⁼³₌₃

⁝(‖ⁱ⁽ ⁾̛д⁽ ⁾̛)⁝

✧.*(⁎❝͋॔ꎤु❝͋॓⁎ॢ)*·✧

₍‥̥⁎₎₍‥̮⁎₎₍‥̭⁎₎₍‥̻⁎₎₍‥͓⁎₎

₍‥̘⁎₎₍‥̝⁎₎₍‥̠⁎₎₍‥̫⁎₎₍⁎‥̧̬₎

⸌⁽ˊ⊾ˏ₎⸝❤⸜₍ˎ⊿ˋ⁾⸍

ʕӧ●̫ӧʔ

ʕ⁰̈●̫⁰̈ʔ

(⁰ۜ⁾ ̥̮⁰⋆)

⸏∕ ¯Ȟ¯∖⸏

☻྇˒˒⁔⌕⁔⌕

(ㆀ໐ຶັົ໋▱ં໐ຶັົ໋)

(௦໐ຶັົ໋૩໐ຶັົ໋)

(໐ຶັົ໋౪໐ຶັົ໋๑)

₍₍◟(໐ຶັົ໋ළ໐ຶັົ໋๑)

(໐ຶັົ໋↭໐ຶັົ໋๑)

Lºᵛᵉ❤(ॣ♡⃝ ꆚ ♡⃝ *ॣ )

➸ ͢ ͢ ͢♡ (ॣ♡⃝ ꆚ ♡⃝ *ॣ )➸ ͢ ͢ ͢♡ ス˝キュウゥゥン

(⁽⁰ ̥̆⁽⁰)

(⁍ิ̈ ̥̆ ⁍ิ̈)

(ͼ ̥̆ ͽ)

(• ̥̆‪ •)

(•̎ ̥̆‪ •̎)

(థ ̥̆ థ)

(ఠ ̥̆ ఠ)

(ಠ ̥̆ ಠ)

(മ̈ ̥̆ മ̈)

(ඕ ̥̆ ඕ)

(ට ̥̆ ට)

(∘ຶັົ໋௰∘ຶັົ໋⁎)

˓˓(๑ ≻ຶັົ໌໋௰≺ຶັົ໌໋)੭⁝॰৹꒰だ…だいすき…꒱

(⌯ຶັົ໌໋௰⌯ຶັົ໌໋⁎)

(⊚ຶັົ໋♜⊚ຶັົ໋)

(⊝ຶັົ໋ໍ ꆚ ⊝ຶັົ໋ໍ)

(⋆ຶັົ໋௰⋆ຶັົ໋)

(⌾ຶັ໋ົ௰⌾ຶັ໋ົ)

(◦ຶັົ໋▭◦ຶັົ໋)

◯ິັ໌໋໊

(☉ິັ໌໋໊௰☉ິັ໌໋໊)

(⚈ິັ໌໋໊௰⚈ິັ໌໋໊)

(⚆ິັ໌໋໊௰⚆ິັ໌໋໊)

(⚬ິັ໌໋໊♜⚬ິັ໌໋໊)

(✪ິັ໌໋໊ ꆚ ✪ິັ໌໋໊)

(✩ິັ໌໋໊ළ✩ິັ໌໋໊)

(✷ິັ໌໋໊▱✷ິັ໌໋໊)

(∘ິັ໌໋໊︽ੂ∘ິັ໌໋໊)

(⊙ິັ໌໋໊௰⊙ິັ໌໋໊)

(⋅⃘﹎᷊⋅⃘)

₍❜◖◟·◞◗❜₎

(ृˊ◡˴⁎৲ु॰∘❤

⌈ ͟‟˚” ͟⌉⁼³₌₃

₍ ¨͎̱ ₎

₍ ̂ˑ̝̈ ̂₎

₍ ̂ˑ̫̈ ̂₎

₍ ̂ˑ̭̈ ̂₎

₍ ̂ˑ̭̈̄ ̂₎

₍ ̂ˑ̝̈̄ ̂₎

₍ ̂ˑ̫̈̄ ̂₎

˓˓◟₍⸜̇⸝̇₎◞˒˒

̀⁽⸌̡̠̇⸍̢̠̇⁾ ́⌕

̀⁽⸌̠̇⸍̠̇⁾ ́⌕

ˏ₍⸜̠̇⸝̠̇₎ˎ ̀⁽⸌̠̇⸍̠̇⁾ ́ˏ₍⸜̠̇⸝̠̇₎ˎ ̀⁽⸌̠̇⸍̠̇⁾ ́

(˙↭˙๑ॢ)•••௦

(⋆൭‵⑉′)൭⁼³₌₃

(⋆ˋ⑉̈ˊ)൭൭⁼³₌₃

(⋅⃘˱̵˲̵⋅⃘)•••௦

(⋅⃘˕̭⋅⃘)

( ́⋅⃘ˬ̇⋅⃘ ̀ˋ)

⁽⁽ƈ ͡ (ु ˲̥̥̥́ ˱̥̥̥̀) ु⁾⁾

ƈ ͡ (ु  ) ु˒˒

ƈ ͡ (ु  ) ुスゥ…スゥ…

川°÷川 貞子

(◞⁎ ऀืົཽᆺ ऀืົཽ)◞✧

(◞⁎ ऀืົཽᆺ˙)◞₎₎՞ ५„

˓˓Ⴍ(๑ˊꎤुˋ๑)Ⴓ˒˒

(⸝⸝⸝ª̷̛იॢª̷̛⸝⸝⸝)ᵒʰ┈

⋅⃘ັຶົ໋≀ˍ⋅⃘ັຶົ໋

(•ॢ՞˝̼̮՞)•••Ɂ̥

⁝იი(⁏՞ͦⅈ՞ͦ)⁝

(՞ໍ﹀՞ໍ)⌕

(՞ັຶˆ̫՞ັຶ)

₍₍∊ृ(՞͂﹆՞͂)

(╹ɷ╹̈)՞

⅀(╹╹͞ू)՞✰⁎

(⸝⸝⸝՞̐ˀ̝՞̐)

(⸝⸝⸝՞̐ˀ̝՞̐ू)˖̛̠͉

(՞່⸄̫՞່๑)

(०՞კ՞)४♬♪

(՞ළ՞)☝

˓˓ƛ˒˒

৶১ϐ⌄ϐ७⁺✧

(╹ૅ×╹ૅ)

⁝₍˚į˚₎⁝

⁝(˚į˚)⁝

₍₍⸝(⁰৪⁰)⸜₎₎

(ര്௰ര്⁎)⌕

˓˓◟(˵ˈ⁸ˈ˵)◞˒˒

⁷₍⁽՚ᵕ՝⁾₎₇

‹₍⁽⁺՚ᵌ՝⁾₎◟˒˒

(❝͋ჲ❝͋ू)

(˚̑❝͋ ˙̫ ❝͋ू˚̑)ෆ⃛

⁽ ̇⌞.₎₍.⌟̇⁾

͈⃛͡  ˌ̥̮ ͈⃛͡

(⸝⸝⸝⸝⸝ॢ)カアァ…

ヒ˚ヨˏ₍•ɞ•₎ˎˎ₍•ʚ•₎ˏヒ˚ヨヨ

(ּơ̑ළּơ̑)

(बॄब)(ाऩुन)

⸝⸝⸝ষৈ͝ ˰̇ ষৈ͝⸝⸝⸝

ਲਾ͡ |̫̮ ਲ਼ਾ͡

௵(ீ௮ீ๑)

௸˓˓✍(ீଞீ๑)キュ…

(ٛ₌டுͩ ˑ̭ டுͩٛ₌)ฅ

˓˓ฅ(ٛடுͦै ˬ̇ டுͦैٛ⁎)❤

டு͡˝ ˌ̭̮ டு͡˝

₍꒵꒱❝͋ㅅ❝͋꒰꒵₎⌕

₍꒶꒱❝͋ㅈ❝͋꒰꒶₎⌕

₍꒶꒱❝͋॔ㅈ❝͋॓ૂ꒰꒶₎*·✧

₍꒵꒱❝͋॔ૢㅈ˂̴꒰꒵₎*·✧

₍꒵꒱˃̴ॢㅈ˂̴ॢ꒰꒵₎՞

₍꒵꒱❛ㅈ❛꒰꒵₎メェ

₍꒵꒱′͈ॢㅈ‵͈ॢ꒰꒵₎*·✧

˓˓₍꒵꒱ˇㅈˇ꒰꒵₎॰৹౽zZ

ʿʿᒃ⁽⁰ᒼ ̵⁰⁾ᒄʾʾ

ᒄ₍⁽ˆ⁰ˆ⁾₎ᒃ♪♬

ꉂ (˙ˑᔾ˙ू)ꀞꀞꀞ

(ˈᕐ ̫ˈ⁎)

꒰ㆁ ˙̫ ㆁ꒱

ಐ=͟͟͞͞꒲ ꀥꐢ꒱

ꁋꐪ

ꁐະ

ꒊꑠ

₍꒵꒱ꂶ ˙̫ ꂶ꒰꒵₎⌕

(⁎′ꃪ‵)˞ᵋᵌ

ˌˌ⸜₍ˑᵢˑ₎⸝ˌˌ

✧.*◞(•❝͋꒵❝͋•)◜*·✧

✧.*◝(•❝͋꒳❝͋•)◟*·✧

꒪ꄱ꒪

꒡ꆚ꒡

₍ᵋ ටꇶට ᵌ₎

♡⃛=͟͟͞͞꒰ˇ❝͋ुꈊ❝͋ुˇ꒱⁼³₌₃

꒰ˇ❝͋ꊗ❝͋ˇ꒱ค˒˒

₍ᵋꏿ৺ꏿᵌ₎

⁝(‖ⁱꐑੂдꐑੂ)⁝

꒰̬ˆ͈͕˂̵ ͜˃̶ˆ͈͔꒱ ̬♡⃛

₍⁽⸜⁰⁻⁰⁾₎⸜))むくりっ

ƈ ͡ (ु  ) ु॰৹꒰ おなかへったな… ꒱

(•ᵕᴒ̫ᵕ•)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

(•ᵕᴗᵕ•)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

(❥᷄ᴒ̼❥᷄)

❥᷁)͜͡˒ ⋊ひらめ

⍥⃘

(•⍤⃘ˬ⍤⃘•)

˓˓₍ʔˊԶ͡ ॓ʕ₎˒˒

˓˓₍ʔˊԶ͡ˋʕ₎˒˒

˓˓₍ʔˊԶˋʕ₎˒˒

❤(′ᗴ‵∗)

ꉂ₍⁎ˊᗷˋꉧˊᗺˋ⁎₎

₍⁎ˊᗷˋꉧˊᗺˋ⁎₎❤

˙ᘧ ͜ ˙

╹͜ᘰ✧ᘳ╹͜

ᑑᘴᘮᘴ❣

ᑑᑈᐣ՞

ᓵᖾᓵᖾᙇ♪❤

ᕤ〰ᑑ՞

ᒐᓵ﹋˙˙˙

ᑑԽᑑԽ✰

˓˓◝⃛⃜⃛⃜⃛⃜⃛⃜⃛⃜⃛⃜⃛⃜₍⁽ˆ⁰ˆ⁾₎◜⃛⃜⃛⃜⃛⃜⃛⃜⃛⃜⃛⃜⃛⃜˒˒

ᒐႵა

ᗧʻ̑ ˙̫ ʻ̑ᗤ⍝チュー♡

ᗧʻ̆ ˙̼  ʻ̆ूᗤチュ?

ᗧʾ̆ ˙̻ ʿ̆ॢᗤ՞チュチュー!

♛˳̫̮♛˳०

๑๛◟(՞⍢՞)◜๑๑

=͟͟͞͞(꒦ຶꉿ꒦ຶ)⁝

[▓▓]ꐘꐢ)

ꂳ[▓]

(◦▮◦:⣯⣔⣀サラララ…

(꒪▮꒪ :⣯⣔⣀サラララ…

˓˓( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )˒˒

⁺₊◟(❛⌔❛)◞₊✧⁺

(εᶿ‶)

ʘੂʂ̈ʘੂ

ʘੂඋ̈ੁʘੂ

(ʺʘੂ๔̈ੁʘੂ)

˓˓⸌₍⁽⁰ॕ˙̻⁰ॕ⁾₎⸍˒˒՞

◟(⁎⁖)◜=͟͟͞͞◝(*∴)◟コ"ロコ"ロ

◟(⁎⁖)◜=͟͟͞͞◝(*∴)◟=͟͟͞͞◞(∴∗)◜コ"ロコ"ロ

(๑ॢ❛ꆚ❛๑ॢ)

(๑ॢʾꆚʿ๑ॢ)

꜀( ˊ̠˂˃ˋ̠ )꜆

꜏꜇꜊

꜏ˏˎ꜊

꜏˔꜊

♬♪ʿʿ◟(՚ն՝)◞ʾʾ♩♪

૮꒰♞᷄˕̭♞᷄ू꒱ა

ღ⁎♞᷆ˬ᷆♞᷆ற❤

ღ⁎♞ّ᷆ˬ᷆♞᷆ற❤

(⚈᷁‿᷇⚈᷁)

(⚈᷁₋̮₍⚈᷁)

(⚈᷁༶̵⚈᷁)

(*⚈᷁ॅʙ⚈᷁ॅ)

ʸ(˃̴ꆚᵃ̷⁎)▁▂▃▅▆▓▒░✩⃛

ₒ₍₊˒₃˓₎ₒ▁▂▃▅▆▓▒░✩⃛

(‖ⁱˊ̠˂˃ˋ̠ )՞

◟(⑉ˊ̠˂˃ˋ̠⑉)◞

❛̑ ˈ̭ ❛̑

(❛̌˴˷❛̌⁎੬৬

❛ͬ˓˷❛ͬ

ㆆΙ̲ㆆ

㊰㊥

㊒㊡

◟₍⁎꜇̈₎‸₍꜁̈⁎₎◞

(﹗︠﹏︠﹗︡)

₍ॢ﹒︠﹏︠﹒︡ ॢ₎

(๑´⌟ु ͐՝)⁷̩̣̗

₍ॢ﹒︠⍛ू﹒︡ ॢ₎

(⌯⌅⌄⌅)

(㎜⸝⸝⸝)՞

⁽˚̀ ˘ ˚́⁼⁾

∖ ̌(/◉ˑ̣̄̄̄◉)⁄̌ 小沢里奈

Ⱡ₹ゅ˓˓(ٛɲ˃ ˑ̣̮ ˂ٛɳ)˒˒՞Ⱡ₹ゅ

(ٛɲ′᷄ ˑ̣̮ ‵᷅ٛɳ)՞

␟␏(ɲ˃ ˈ̫̮ ˂ɳ)␟␏ෆ

✧⑇⁺∖⑊₊ ू꒲ॄ⁎˒́ধৃʿ̀ *꒱ु⁺⁄∥₊⑇✧

✧⑇⁺∖⑊ ₊꒲ॄ⁎˒ुধৃʿ *ू꒱⁺ ⁄∥₊⑇✧

ꉂ (ˊଠୃˋꉧˊଠୄˋꉧˊଠୁˋ)ꋧ

(ଠିତଠି)

(૦ୂ૦ॢ)ɂ̥Ɂ̥

ॽ̥(૦்૦)ˀ̣

₍ఠ॰ॄఠ₎

₍ఠ ͟ఠ₎⁷̩⌕

₍ఠ ͜ఠ₎

₍ఠ ̱ఠ₎

ɂ̀ೖ₊⁺(ళి॔ ˙̻̮ ళి॓)⁺₊ɂ̀ೖ

ɂ̀ೖ⁺₊(తి̥॔ ˙̭̬̮ తి̥॓)₊⁺ɂ̀ೖ

(⸖നേ[▓▓]

(¦:ɜ[▓▓]˚º꒰꒱

(¦:ɜ[▓▓]⌕プゥ

(¦:ɜ[▓▓]⌕⁷̩ ̊

⁝(¦ꌲɜ[▓▓]⁝ ˚º꒰꒱

[▓▓]დ˓̜ჩ

ႫႬႨႻེ﹋‹(⁽˙́ʷ˙̀⁾ )∨( ⁽˙́ʷ˙̀⁾)›

ゎぁぃ⸌॒( ⁽˙́ʷ˙̀⁾)∨(⁽˙́ʷ˙̀⁾ )⸍॒✧

ㄹㅁІㄹ

(⌒⃝৺⌒⃝)

৭₍৮.̼̮৮₎৭

(⁎ ຶ༎ॆ͟ ຶ)⁷̩ ̎

˫̻̣̣(⁎ ຶ༎ॆ͟ ຶ)

(།ਥ།)

(ઉჴઉ)

ᵋᖰᕁᖳᵌ

₍₊˴₀˴₎ˊ´ `ˋ ῍͈̗˚

(⁰ꉺ⁰)

㊢㋱

㊣㊪

(⁶ੌ௰⁶ੌ๑)

(⁰ੌ⌣⁰ੌ๑)

(ृ◕௰◕ ৲ु ৴ડેং₹ゅॽ̥

ฒ(╹ྂ⚇̫╹ྂˇ͙)  ༘⁷̩ ̎

˓˓۹(╹͈ྂ௰╹͈ྂ)و

(❛̀ˑ̇❛̀)

(❝᷁❥❝᷀)՞

˚ஐ₊❝᷀ੌ◡ુ❝᷀ੌ⁺˳ஐ༚

(❝᷀ੌ ˙̮ ❝᷀ੌॢ●)✧

(❝᷁॔Ꭳ❝᷀॓)

(❝᷁ॕᄌ❝᷁ॕ)

❝᷀ัႭृ❝᷀ั

ˊႭुˋ

⅀⑈꒰′Ꮌ̮‵꒵꒱՞

❝᷀ົ৺❝᷀ົ

(⁎❝᷀ົ ˙̫ ❝᷀ົ⁎)

❝᷀ົཽ≀ˍ ̗❝᷀ົཽ

⁎❝᷀ົཽ˴˷̮ ❝᷀ົཽ⁎

˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

₍˴¿ˋॢ⁾ ॽ̥ˀ̣

(৹̆⌓৹̆)

(˗̆ˍ̂˗)(•˳̂•̆)

(◦˳̂◦)

ਭ३౽=͟͟͞͞(((ഽʻ⁸ʻ)ഽ

✻⁎❝᷀ົ⌔̇❝᷀ົ⁎✽

チャッ ⁽⁽☍ॢ(⁎❝᷀ົཽ௰ ❝᷀ົཽ⁎)✧

( ❝᷀ົཽ͟ ˱˲ ❝᷀ົཽ͟ )✧

◝₍⁽ֹ෴ֹ⁾₎◜

˚ஐ₊✧(❝᷀ੌ ˙̮ ❝᷀ੌॢ●)⁺˳ஐ༚

(⚈ੌ๑⚈ੌ⋆ॢ)

(⚈᷉⊝⚈᷉)

ʸ(ᴖ́◡ु⚈᷉)♡⃛

ʸ(➜◡ु⚈᷉)♡⃛

ପ(⚈᷉ʙ⚈᷉)੭̸୫൦⃛

⸝₍☻₎⸝⸌̑⸍̑⸜₍☹₎₇

ᒻᵒᵛᵋ⸝₍☹྇₎⸝⸌̑⸍̑⸜₍☻྇₎₇ᒻᵒᵛᵋ

ʱᵃᵑᵃᵍᵉ ᵈᵉᵗᵉʳᵘᵞᵒ♡⃛

ʱᵃᵐⁱᵖᵃᵑ♡⃛

亝˓˓( ª̷̛ॢ₎௰₍ª̷̛ॢ )˒˒亝

˓˓ ˋ̩} ͢ {ˊ̩ ˒˒

( ྃ亽 ྃ)

=͟͟͞͞ヾ͜₍₍ ྃ♜ ྃ₎₎=͟͟͞͞ノシ՞

◟( ྃ༎͞ ྃ)◞ウッ…

८(冫༙、)৲˒˒カ"ク…

(冫༵、)

₍⋅⃘﹏⋅⃘₎՞

☉⃝⃘·̭☉⃝⃘᷅

˓˓(¦:ɝ[▓▓] ホシ"ホシ"

(»:ɜ[▒▒]˚º꒰꒱

(:ɷ[░░]˚º꒰ポー…クルッポー…꒱

(¦:ҙ[▓▓]˚º꒰꒱

(〉:ɜ[▓▓]˚º꒰꒱

(¦:૩[▓▓]˚º꒰꒱

(ː:з[▓▓]˚º꒰꒱

(ː:̣̣̣̥з[▓▓]˚º꒰꒱

ृ(·́௰·̀ू[▓▒▓]˒˒˚º꒰꒱

(ृ·́௰·̀ू[▓▒▓]˒˒˚º꒰꒱

˓˓(ृˊ௰˴ू[▓▒▓]˚º꒰꒱

⸃₍̗⁽ˆ⁰ˆ⁾͕₎͔

₍₍▬⃜⃛╾⸜₍⁽ˆ⁰ˆ⁺⁾₎₇

⁽⁽◝(ˊʂ˴⁎)◞՞カ"クッ

(ˀˈȯˈˁ)՞ᵒʰ┈

░░Ւू'̀•)˚º꒰⋯꒱

⁝(⁎੪́˛̮̇੪̀)⁝

০ੇ৴ ੁ ০ੇ

˛( ❝᷀ົཽႭू ❝᷀ົཽ⁎)チッ…

(ʻ͈ჲ̫ʻ͈)◞

ˊՉुˋ

(⁎′Զु‵)

(′⅄‵)

˶ʱੌ ·̮ ʱੌ˶

ˮੌ ·̼ ˮੌ

ˊ↥ˋ

(◞º❒º)◞₎₎(◟º❑º)◟⁾⁾➟➠➨

(‖ⁱ꒪♖꒪)

✧(ؔ❝ ˙̼̮ ؔ❝⁎)

✧(ؔ❝͊ ˙̼̮ ؔ❝͊⁎)

✧(ؔ❝͋ ˙̼̮ ؔ❝͋⁎)

✧(ؔ❝͋ ˙̼̮ ؔ❝͋ೢ⁎)

✧(ؔ❝ּ͋◡ुؔ❝͋⁎)

✧(ؔ❝͋◡ुؔ̇❝͋⁎)

˚ஐ₊✧(ؔ❝͋ ˙̥̮ ؔ❝͋ೢ⁎)⁺˳ஐ༚

˚ஐ₊✧(ؔ❝͋ ⍢ ؔ❝͋ೢ⁎)⁺˳ஐ༚

(ؔؓؒؑؐ⁍◡ؔؓؒؑؐ⁍)(ؔؓؒؑؐ⁌◡ؔؓؒؑؐ⁌)

(ؔ⁰◡ؔ⁰)

(ؔؓؒؑؐ◜◡ؔؓؒؑؐ◝)

(ؔ✪◡ؔ✪)✩⃛

(ؔ♝◡ؔ♝)✩⃛

(ؔ♝ཻ༨͜♝ཻ)✩⃛

༶⃛ؔ♝ཻͫ≀ ੂؔ♝ཻͫ༶⃛✩⃛

(ؔᵃ̷̛ᴗؔᵃ̷̛)

(ؔᵃ̷ᴗؔᵃ̷)

(ؔᵒ̶̷ᵕؔᵒ̷̶)

(ؔᶿ̷⌔ؔᶿ̷)

(ؔ╹௰ؔ╹)

(ؑ╹௰ؑ╹)

(ؑ╹௰ؑ╹ೢ)˚º♡⃛

(╹ົཻ௰╹ົཻ)

(╹ົཽ௰╹ົཽ)

∕∕◟(❛ॕ௰❛ॕૢ๑)˚º꒰꒱

(๑❛௰❛)˚º꒰꒱

(๑❛௰❛)◟˒˒˚º꒰꒱

⁝(๑⑈௰⑈)◞⁝˚º꒰꒱

˓˓∕/◟(❛௰❛๑)˚º꒰꒱

●͡ ͟ ●͡

ˆ⁽͔ˈʷˈ⁾̖ˊ⁔⌕⁔⌕

ˋ⁽̱ˈʷˈ⁾̖ˊ⁔⌕⁔⌕

(•ؔʶ̷ ˡ̲̮ ؔʶ̷)✧

(⁽ؔ ⁾♜⁽ؔ ⁾)

(⁽ؔʽ⁾³⁽ؔʽ⁾)

(⁽ؔ˙⁾⊝⁽ؔ˙⁾)

(⁽ؔ˘⁾◡ु⁽ؔ˘⁾)

˚ஐ₊✧⋄̵°͡ ७⁺˳ஐ༚

┣̈Ⱶ̈ ̙̈ⱶ̈┣̈❥᷁)͜͡˒ ⋊Ⱶ̈Ⱶ̈ ̙̈ⱶ̈┣̈

ⱶ̈ⱶ̈ⱶ̈ Ⱶ̈ Ⱶ̈┣̈❥᷁)͜͡˒ ⋊┣̈ Ⱶ̈ Ⱶ̈ ⱶ̈ⱶ̈ⱶ̈

┣⠉❥᷁)͜͡˒ ⋊ ォ•◞

٩((●◞ ͜◟●))۶

๛∙᷅῞ॄ∙᷄

(๑ॢ˃́◞ ͜◟˂̀๑ॢ)♡⃛

( •॒◞ ͜◟•॒ )

ఠ ͟ಠ

ಠ ּ͜೦

(ට˓˳̮ට๑)

(ؔට˓˳̮ؔට๑)

⁝ƈ ͡ (ुŏ̥̥̥̥םŏ̥̥̥̥) ु⁝

ƈ ͡ (ुŏ̥̥̥̥ ‸ ŏ̥̥̥̥) ु

(๑ؔ༎̐৫῎ؔ༎̐)⁝

⁝(ؔ༎ຶ⁐̵ؔ༎ຶ)⁝

(๑❝᷀ົཽ ⁐̵ ❝᷀ົཽ)✧

( ؔؐۜۖ˵ ⁐̵ّؔٚٞۖۜ˵)˚º♡⃛

(ؔꇵ ˻̠ ؔꇵ)

(⁎ؔꇵ ˒̠̮ ؔꇵ)

(⁎ؔꇵ᷅ ˒̠̮ ؔꇵ᷅)✧

(٭ꇵ᷅ ؛ ꇵ᷅٭)

(ⁱⁱ⁽ ⁾ے⁽ ⁾ⁱⁱ)՞

ʕº́גº̀ʔ

₊⚛⁺(ؔ꒨◡ؔ꒨)ᵌྉ

ᵋᵌྉ

٩(ؔ꒨◡ؔ꒨)۶⁔⌕⁔⌕

(◞⁰❍⁰)◞⁾⁾➰=͟͟͞͞☾

ネー(•′௰′)(‵௰‵•)ネー

˳º०⁺ₒ˚₊

[▓▓]⑆)

ꏂ[▓] ृ⑆)˚º꒰꒱

ꏂ▤ ृ⑆)˚º꒰꒱

ꏂ : ृ⑆)˚º꒰꒱

ꏂ✺ : ृ⑆) ホ"ワッ

ꏂ⑇ ृ⑆)˚º꒰꒱

(•◟̇◞ु̇•)

(⑉◟́◞ु̀⑉)

(•◟̍◞ु̍•)

(•◟̒◞ु̒•)

(⁎◟॔◞ુ॓⁎)

◟ॕ◞ુॕ

◟॑◞ુ॑

◟ॅ◞ુॅ

◟ิ◞ુิ

◟่◞ુ่

◟ໍ◞ુໍ

◟່◞ુ່

( ؔ ᷄ ♜ ؔ ᷅)˳º०⁺ₒ˚₊

(⁽͈˙̑⁾˔̉⁽˙̑⁾͈)˚º꒰꒱

༼(⁽͇ˊ̑⁾ ἴृ ⁽ˋ̑⁾͇)༽

༼(⁽͈ˊ̑⁾ῗृ⁽ˋ̑⁾͈)༽

⁎′̛˷˒′̛⌕

⁎ؐ′̛˷˒ؐ′̛⌕

⁎ً′̛˷˒ً′̛⌕

⁎ۜ′̛˷˒′̛⌕

۹༼◟̇॔◞ु̇॓༽۶

๑ཻ ⸃₍̗⁽ˆ⁰ˆ⁾₎͔⸂Ξ͟͞͞

(◌·́௰·̀◌)ショホ"ホ"

(◍·́௰·̀◍)

(ٛ❝ੌु ˟ ❝ੌूٛ⋆)

(❝ੌु˟❝ੌू⋆)

✧(❝ੌु ˙̬ ❝ੌू⋆)

∖∖ ∖∖∖‶̛ ˑ̻‶̛∖∖∖ ∖

⁍ૈૄ⁍ૈ

⁍ੈੁ⁍ੈ

⁍ੈੁ⁍ੈॢ⁎₊⚛⁺ᵋᵌྉ

(ؔᓒ⍥⃘ؔᓒ)

(˙·̫˙)

(˙̂·̫ॅ˙̂)

(ˊˡ·̫ˡˋ)

(ˊ்·்̫ˋ)

(˙·̫̮˙)

(˙ॕ·̫̮˙ॕ•ౣ)

(˙ॅ·̫˙ॅ)

(˙̆·̫˙̆)

(˙ิ·̫˙ิ)

(ˊ· ิ.̫· ิˋ)

(ˊ·.̫·ˋ)ショボ

₍⋅̠ ͔˲⋅̠₎

₍ ˍ̇˱˲ˍ̇₎₍ˍ̇˱˲ˍ̇ ₎

˓˓₍ ˱̇˲̇₎₍˱̇˲̇ ₎˒˒

૮(¹ ˕̫ ¹)ა

૮(⁽⁰ ꒪̫ ⁰⁾)ა

( ¨ॄཾ )

(⠊)(⠑)(⠌)(⠡)

キャッ◟(˓⸂⠊̮)◜◟(⠑̮⸃⸒)◜キャッ

(⸔⠊̥)ू (ृ⠑̥⸕ू)

(•´ϧु`)

◟(ؑᵒᵕؑ̇ᵒ)◞✧

◟(ؑ‷ᵕؑ̇‷)◞✧

(ᵒᵕᵒ)

◟(ؑ⸍⸍ᵕؑ̇⸍⸍)◞✧

◟(ؔ⸍⸍ᵕؔ⸍⸍)◞✧

₍₍꜀꜍ꜙ꜈꜆₎₎

˓˓꜀꜍ꜙ꜈꜆˒˒

₍ıˬı₎

Ⴋ໋॑ιჅ꒭﹏✩⃛

(῁̫)

˚✧₊⁎⸌(῁̮)⸉⁎⁺˳✧༚

ₒ˛˚̣⁽⁽(`ᾓॢ´⁎)

ₒ˛˚̣⁽⁽(˃ᾓॄ˂⁎)

ₒ˛˚̣ (˃ᾓ˂⁎)₎₎サカナクショーン❢

ₒ˛˚̣⁽⁽(`ᾓू´⁎)

(❝᷀ົཽꄗ❝᷀ົཽ༶)

(⁎´ᵌˋꅻˊᵋ`⁎)

ꆩ‸̫ꆤ

꒰⋆ꆩ⌢̫ꆤ⋆ॢ꒱˚º✩⃛

(❝᷀ົཽ⍵❝᷀ົཽॢ)✧

(῭̩̩̩̥ꆮ΅̩̩̩̥)

(῭̩̩̩̥ꄗ΅̩̩̩̥)

(❛ꇅ❛)

❝᷀ົཽꇵ͒❝᷀ົཽ

ꇵੈ⌣ꇵੈ

ꇵॆ᷅દꇵॆ᷅

ː̗̀٩꒰ꋃ꒱وː̖́

(⌗‵ꋪ′)⌕

˓˓(ꌶ௰ꌶ)˳º०

ต(ꏿ௰ꏿ)ต

ต(ꏿ᷅௰ꏿ᷄)ต

◤◢◤◢◤◢◤◢

◤◢◣◥◤◢◣◥

⁄⁄ ⁄‹₍⁽⁰⁻⁰⁺⁾₎◟⁄⁄ ⁄⁄⁄カ"タッ…

꒰(❝ੌ⌢ັຶົ໋❝ੌृ๑)꒱

(ْ۠۬௰ْ۬۠๑)˚º꒰꒱

૮( ْ۬۠ ⌢ັຶົ໋ ْ۬۠ ა

૮( ْ۬۠ ⌣ັຶົ໋ ْ۬۠ ა

( ് દ ് )

(⌢ັຶົ໋௰⌢ັຶົ໋)

(❛⌓ັຶົ໋❛)

(❛∧ັຶົ໋❛)

❝᷀ົཽළੋ❝᷀ົཽ

⁎ؔ❝͋ළ॓ؔ❝͋⁎०⁺ₒ˚₊

(•ؔ༎ຶළॆؔ༎ຶ)

(:ɜ[▒]꒱˚º꒰꒱

⸂⸂( ृ[▒͠]꒱⸒⸒⌕˚º꒰❣꒱

(˴́³[▒]꒱⌕˚º꒰ぐーぐー…꒱

♡͙♡͚₍⸉ॢ⸍͕͈ ˕̫ ⸌͔͈⸊ॢ₎♡͚♡͙

♡ॢ₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎

˓˓ก₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ค˒˒

˓˓◟(˃Ꭵ‪˂)◞˒˒՞

˓˓(ᑊᘩᑊ⁎)

(ृᓍृ∗◝੭ᐝ

(ृᓎੁ⁎ ृ )ुᐝ꒰꒱

⋆ᘟ◡ुᘟ⋆

˓˓⌞ᖰ≬ᖳ⌟˒˒՞

❤(๑ॢ´✓`๑ॢ)

=͟͟͞͞(งꏿ᷅॓৺ꏿ᷄॔)ง⁼³₌₃

=͟͟͞͞(งꏿ᷅૩ꏿ᷄)ง⁼³₌₃

(๑য়ৈੈ ૩ য়ৈੈ๑)

(๑য়ৈ॔ ૩ য়ৈ॓๑)

˓˓⸃₍̗⁽ˆ⁰ˆ⁾͕₎͔˒˒

˓˓◟(ˊ΄̤̬ʹ)◞

˓˓◟(΄⸜⸝ˋ⁎)◟˒˒

Ⴚ࿁࿁ძ ൬໐ɼႶ૧ฑႺ

⸌ ͔〠 ̖⸍⌕⁔͡⸌ ̗〠 ͕⸍⌕

५=͟͟͞͞๑๑૧(˒́ ̼ ˓̀૧)՞՞

◥█̆̈◤࿉∥

⌣᷊⍤⃝⌣̖४४⌕⌕

Zzː(¦³ ु⁀◞▒͞▒͞◟

(⚭᷄ˬ̛⚭᷅)

(⚭⃚⃙⃛·̫⚭⃚⃙⃛)

(⚭⃚⃙̛·̫⚭⃚⃙̛)

◞(⚭⃚⃙͐·̫⚭⃚⃙͐)˩✧

(⚭⃚⃙·̫⚭⃚⃙)

❤(⚭⃚⃙ຶັົ໋·̫⚭⃚⃙ຶັົ໋ॢ)

(⚭⃚⃙͐ˬ̍⚭⃚⃙͐ॢ)

⚭ˬ̛⚭

♡ོ

༼๏̈༽

˓˓༼ˀᵕ̈༽

๑็ืั๊ ˛̮˒๑็ืั๊

๑็ืั๊ ˾˒๑็ืั๊✧

♪̊̈♪̆̈

♧⃘

(°̥̥̥̥́˞°̥̥̥̥̀)

❣࿌ིྀ྇°˚࿅୧( ॑ധ ॑)୨࿅˳०࿌ིྀ྇

⋆⁎∗✧⸜( ॑ധ ॑)⸝✧∗⁎⋆

⸜(ᶿ᷇ധᶿ᷆)⸝

⸜(ؔᶿധؔᶿ)⸝

⸜(ّᶿധّᶿ)⸝

✯⸜(ّᶿ̷ധّᶿ̷)⸝✯

⁝(⸜ّᶿ̷ധّᶿ̷⸝)⁝

⸜(ّᶿॕധّᶿॕ)⸝

⸜(ᶿ̑ധᶿ̑)⸝

( ॑९ृ ॑)

⁝(୨˃౸༵˂੧)⁝⌕⌕

♪む ̏ぉーむ ̏ぉー♫☝(՞ઁ९ृ՞ઁ)☝

՞ຶऀઁ⁽˷̮ ՞ຶऀઁ✧

⌓⌓⌕(˃̴◡ुؔ❝͋๑)♡⃛

⌓⌓⌕(˃̴◡ुؔ՞ઁ)♡⃛

=͟͟͞͞➳

(❝͋꒵❝͋)

(ृ´꒳` ृ )ु

(ृٛ ´꒳`ٛ ृ )ु ᷉˒˒

°˚(ृ´꒳ˁ )ु˒˒

⁝(ृ⁰́꒳⁰̀ ृ )ु⁝

⁝(ृ⁰̩̩̩̥́꒳⁰̩̩̩̥̀ ृ )ु⁝

(ृ ॑꒳ ॑ ृ )ु˒˒˒

⁝(ृʾ́꒳ʿ̀ ृ )ु⁝

˓˓˓(ृ  ु ॑꒳')ु(ृ'꒳ ॑ ृ )ु˒˒˒

ネー(ृ  ु ॑꒳')ु(ृ'꒳ ॑ ृ )ुネー

˱(ْ۬ ˂̵ْ۬ )˲

ς(ْ۬ ˤْ̨۬  ς)˒˒

˓˓(ค́ಐก̀⁎)՞

˓˓⌨◝₍⁽ˆ⁰ˆ⁾₎◟⌨˒˒

ơ̑৺ơ̑

ᵋ(ớ૭ૢờ)ᵌ

ƪ(ƪ꒪ৱ৹)ᵒʰ˵˵

(˙ˑ̫˙ ʋ)

⁞⁝⁝⸃₍⁽΄˙̥΄ ⁾₎⸜☂

ᵋїᵌ トンボ

ҽ̑ӏ͜ ҽ̑

(୨৩́ಐ৩̀੧)

(ට௰ටુૃ)❤

(ඹ᷄௰ඹ᷄)

(ඹ᷄௰ඹ᷄ુ)

(ම᷄௰ම᷄)

[▓▓] ☍(¦3ꇤ ꒱

✦₍꒵꒱ª̷̛ㅈª̷̛꒰꒵₎✦

(❜ֶꆧΟֶ̭ꆧ❜)

( ੰ ੰˎ˽ˏ)

˓˓(ดੰ .̫ ˴͔ ੰ)モチョモチョ

❤ʚ(ȉˬȉ ॢ⁎)ɞ˒˒

ʚ(ȉˬȉ⁎)ɞ˒˒

(˃̥̥ω˂̥̥̥)

˓˓◟(˃̥̥ৱ˂̥̥̥)◞˒˒

͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡⌞(˘ω˘)」 ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡

(˘̥̥̥̥̥̥̥̥ω˘̥̥̥̥̥̥̥̥)

(ृ  ु ॑꒳')ु❤(ृ'꒳ ॑ ृ )ु